5. Данъчна политика. Сравнение на данъчните вземания с други публични вземания.

Данъчната политика на държавата може да се разглежда като водещи начала и идеи, к” служат на -вата за изграждане на конкретна дан. с-ма. Тези начала служат за определяне и установяване на отделните видове данъци, да се изберат най-ефикасните ср/ва за събиране на данъци. Дан.- политика на д-вата е елемент от общата политика на д-вата. Всяка д-ва свободно избира основни идеи и принципи, к” да залегнат в нейната дан. политика. Това право произтича от суверенитета на д-вата. Тази свобода на д-вата не е абсолютна. Това е така, защото изборът на опред.- дан. политика е зависима от конкретни соц. и икономич. програми на Д-вата. Зависят от това какво влияние ще окажат данъците в/у икономиката, национ.- стопанство и отд. граждани. Хар. за съврем.- дан.политика е ограничаване на икономическата, респ. регулативната ф/ия на данъците, силно редуциране на социалната функция и акцентиране преди всичко върху екологическата функция на данъците.