48. Международна компетентност на българските съдилища по трудови спорове. Приложимо право към индивидуалните трудови договори. Трудови правоотношения на чужденци, полагащи труд в Република България. Трудови правоотношения на български граждани, полагащи труд в чужбина.

Друг вид д-ри за защита на слабата страна са ИНДИВИДУАЛНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

РК урежда в чл. 6 доразвитие на чл. 8 РР1. Тези норми се прилагат към всички ИТПО, при дела във връзка с тях, когато има международен елемент и когато съдилищата на държавите членки са компетентно да разглеждат такива дела. Квалификацията на понятието ИТД-р е автономна. Засега няма все още тълкуване на съда на ЕС за това какво е ИТД-р. има решения, в които се определя, че достатъчно е предоставянето на трудова сила срещу възнаграждение.

В предметният обхват на чл. 6 не се включват отношенията на държавните служители.
Нормите, съдържащи се в регламента предвиждат на първо място упражняване на автономия на волята. В същото време се предвижда, че изборът на приложимо право не може да лишава работника/ сл от тази защитата, която му дава обективно приложимото право към ТПО – правото на държавата към обичайното местополагане на труда. Т.е. въведена е специална разпоредба за защита на слабата страна и възможността към едно и също ПО по ИТД-р да се прилага както обективното приложимо право в рамките на императивните норми, така и избраното приложимо право.

Свободата на избор в областта на ТПО не е пространствено ограничение. Не се изисква каква да е връзка на трудовия д-р с правото на държавата, което сме избрали. Тук се избира правото на определена държава, а не конкретни конвенции или общи условия. Изборът може да бъде изричен или да следва от съдържанието на д-ра. Той може да бъде и цялостен или частичен. Изборът може да бъде предварителен, съпътстваш д-ра или последващ. Когато вече е избран, той действа от момента на скл.на трудовия договор.
При липсата на избор какво означава правото на държавата, където работникът обичайно упражнява работа. Изрично е казано, че без значение е ако работникът временно полага труд в друга държава. Тук при спор съдът е този, който ще установи дали преместването на работника е временно и къде той обичайно полага своя труд. Ще се вземат предвид всички факти свързани с делото. Те се доказват от този, който твърди факта.