42. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от договорни отношения. Обхват на приложимото право – договорен статут.

Договорни ПО
В областта на договорните По действат 3 НА, уреждащи приложимото право към тях и един НА, уреждащ компетентността на съдилищата по спорове във връзка с договорите.
1. Р 44/2001 – урежда комп.на съдилищата- специална и обща- по спорове, свързани с д-рите; възможността за избор на съд; изключителната комп-ст при наемни ПО на недвижими ПО.

По отношение на приложимото право
2. КМЧП за всички д-ри, сключени до 15. 01. 2008 г.
3. Римската конвенция за приложимото право към договорните задължения - Д-те, скл. между 15.01. 2008 г. и 17. 12. 2009 г.
4. Регламент Рим 1 – за д-рите след 17.12. 2009 г.

Защо е това разделение. С присъединяването на Б-я в ЕС влизат в сила всички регламенти, действащи в рамките на ЕС. Към този момент действат мнго такива. По отношение на договорните ПО обаче приложимото право се урежда от Римската конвенция от 58 г. Тя затворена конвенция – т.е. само между държавите членки. Поради обстоятелството, че към онзи момент не е съществувала възможност за общностни норми, то приложимото право е било уредено чрез Римската конвенция. С присъединяването на Б-я към ДЕО, конвенцията не може да влезе автоматично, защото тя има договорен х-р и е необходимо решение на Съвета. Затова тази Римска конвенция не влиза в сила 2007 г, а по-късно. Всички НА по отношение на приложимото право към договорните ПО, се прилагат в зависимост от това кога е сключен д-ра, а не кога е предявен иска.

2008 г. е приет Регламент Рим 1, който измества Римската конвенция изцяло. Той се прилага за всички д-ри, скл. след датата, посочена че от тогава той се прилага. КМЧП, Римската конвенция и Регламент Рим 1 съдържат сходни норми. Що се отнася до КМЧП – неговите разпоредби почти изцяло възприемат разпоредбите на Римската конвенция. Нещо повече – в чл. 103 е казано, че разпоредбите на Кодекса по отношение на приложимото право по договорните ПО ще се тълкуват в съответствие на нормите на Римската конвенция.
Съгласно решение на Съвета на ЕО, на Съда на ЕС е възложено да тълкува разпоредбите на Римската конвенция.

При изготвяне на Римската конвенци яе направен обстоен доклад от двама учени в областта на МЧП – Джулиано и Лагар. Този доклад се ползва при тълкуване на Римската конвенция и Р Рим 1, доколкото те съвпадат.
Кои са основните правило, характерно за приложимото право към договорните ПО? Основният институт на МЧП тук е автономията на волята.