39. Международна компетентност на българските съдилища и други органи при учредяване и прекратяване на настойничество и попечителство. Приложимо право към настойничеството и попечителството.

Тази уредба е в двустранни и многостранни договори.
1. Двустранни договори – това са договорите за двустранна помощ и консулските конвенции от брака и осиновяването до издръжката.
2. Многостранни договори:
-          Конвенция за правата на детето;
-          Конвенция за закрила на детето и сътрудничество при международното осиновяване;
-          Конвенцията за гражданството на омъжената жена;
Консулските конвенции, уреждащи функциите на консула в тези отношения /той е длъжностно лице по гражданското състояние/; не може да развежда; има функции в международното осиновяване /изготвя международния доклад за осиновителя – дава данни за него или чрез консула се проверяват подадени данни за осиновителя/; функции в настойничеството и попечителството; функции в областта на издръжката – когато се търси издръжка от чужденец, за проверка на имотното му състояние.
1.Двустранни източници на МЧП в семейните отношения.
-Виенски консулски конвенции.
Те предоставят функции на консулските и дипломатическите представители /длъжностни лица/ на изпращащата държава в уреждането на семейните отношения, но само на съпрузи, които са с еднакви гражданство и то на изпращащата държава.
Функции:
-могат да допускат развод, но тази функция се упражнява само от консулските длъжностни лица на Руската държава и то в случай на взаимно съгласие между съпрузите и ако нямат непълнолетни деца или ако единият съпруг е починал. В РБ компетентният орган по развода е съдът. Т.е. нашите консули и дипломати в чужбина нямат право да дават развод. Също така нашите консулски длъжностни лица и дипломати не могат да допускат осиновяване, което също е в компетентността само на българския съд
-някои консулски конвенции допускат консулските и дипломатическите длъжностни лица да бъдат настойници и попечители и да предлагат лица, които да бъдат назначавани за настойници или попечители.
-когато консулско или дипломатически длъжностно лице разбере, че е налице необходимост да бъдат взети мерки за защита на лица от изпращащата държава, консулите и дипломатите могат да се обърнат към компетентните органи на приемащата държава.
Във всички договори за правна помощ е прието: /не съм много сигурна/
-спрямо недействителността на брака се предвижда да се прилага правото, което е определило условията за встъпване в брак
-относно произхода на детето – правото на държавата, където детето е родено.
-относно издръжката – правото на държавата, чийто гражданин е търсещият издръжката
-Хагска конвенция за защита на децата и международното осиновяване ДВ 102– основен принцип е допускане на осиновяването, когато това би отговорило на интересите на детето.
Чл. 2 от тази конвенция казва, че по смисъла на тази конвенция ще е налице ........, когато дете с обичайно местопребиваване е държава, когато е било или.......
Глава ІІ на конвенцията съдържа условия по международното осиновяване
Задължения на договарящите се държави.
Чл. 4 от Конвенцията
Чл. 5 от конвенцията
Допусна се участието на специална посредническа акредитирана кандидат организация, между осиновителите и нашият компетентен орган, допускащ осиновяването.
Тази дейност може да се извършва и от международни организации.
Чл. 23 от конвенцията и сл.
Европейска конвенция за международно отвличане на деца- ДВ 82/2003 г.