33. Условия за сключване на брака. Установяване липсата на пречки за сключване на брака. Приложимо право при унищожаване на брака.

Унищожаване на брака
Р 2201/03 в чл.3-7 определя кой съд е компетентен да гледа иск за унищожаемост на брака. Компетентността на съдилищата е алтернативна, т.е. дава се право на ищеца да избере в зависимост от своите съображения съдът, който на него му е най-удобен. Критериите не са подредени по приоритет – равнопоставени са. Р не разрешава местната подсъдност – това важи за всички случаи по Р 2201/03, за разлика от Р 44/01, който разглежда комп. на съдилищата по граждански и търговски дела, в който има случаи на опр. на местната подсъдност.
Съдът на държавата членка е компетентен, ако двамата съпрузи имат ОМ в една държава и последното ОМ е на държавата членка и единият съпруг има още местопребиваване в тази държава.
Другата алтернатива - > ищецът има ОМ в държава членка и е имал такова поне 6-месеца преди предявяване на иска или е гражданин на тази държава.
От тези основания за компетентност, се налага изводът, че основното понятие, което Р въвежда с оглед определяне на компетентността е ОМ или на двамата съпрузи, или на ищеца, или определен срок, в който те са има ОМ в тази държава.
КМЧП ще се прилага само и единствено, ако нито един съд на държава-членка не е компетентен да гледа делото, т.е. най-напред се проверява дали са налице критериито по чл.3 от Р 2201/03 и ако не са налице, се прилагат разпоредбите на КМЧП>
Приложимото право -> когато бг съд разглежда иск за унищожаемост на брака или съгласно чл.3 и сл. от Р или от КМЧП е компетентен бг съд, тогава той прилга чл. 78 КМЧП, който определя приложимото право, а не компетентността, към унищожаване на брака.
КМЧП възприема едни и същи критерии за приложимото право към унищожаване на брака и към условията за встъпване в брак. Логически следва, че когато не са били налице условията за встъпване, бракът е унищожаем – прилага се същото право. Основанията за унищожаване на брака се определят от отечественото право на всеки от съпрузите. Ако компетентността на съда е свързана с ОМ на съпрузите, то унищожаването на брака няма нищо общо с ОМ. Меродавно е правото на държавата, чийто гражданин е всеки съпруг.
Друго х-рно тук е, че приложимото право се определя и спрямо унищожаването на брака към момента на неговото прилагане към условията за сключване на брак.
Последващата промяна в критерия на привързване не влияе в/у приложимото право. То ще е прилагането към момента на скл. на брака.
Унищожаемост на брака м/у чужденци с различно гражданство, когато компетентен е бг съд, ще наложи издирването на съвпадение в отечествените закони, а ако няма такова – достатъчно е да е било налице липсата на условие само по отношение на един от съпрузите, за да се постанови унищожаване. Бг съд ще се съобразява с нормата на СК, която е процесуална, относно срокът за преклудиране на правото на иск за унищожаване на брака. След изтичането на този, бракът се санира и страната губи правото на такъв иск.
При унищожаемост на брака е допустимо препращането -> следователно, ако по отношение на един от съпрузите следва да се приложи английското право и то отпраща към условията за скл. на брак по правото на държавата по ОМ и единият от тях има ОМ в РБ и спрямо двамата съпрузи ще се приложи бг право.
Норми относно унищожаемост на брака се съдържат в договорите за правна помощ, които се прилагат по онтошение на материалните условия за скл. на брак и за унищожаемост на брака. Те не се прилагат само по отношение компетентността на съда, когато са скл. тези двустранни договори с държава-членка.