31.ЗДДС. Облагане на вътрешнообщностните доставки. Облагане на вътрешнообщностното придобиване. Специален ред за облагане.

Място на изпълнение при вътреобщностно придобиване: в закона е предвидено, че място на изпълн.при вътреобщ.придобиване може да бъде територията на РБ или територията на държава членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им. Място на изпълнение при вътреобщ.придобиване е територията на РБ, когато: 1.стоките пристигат и превозът им завършва на територията на РБ; 2.лицето което придобива стоките е регистрирано по закона за ДДС и е осъществило придобиването им под идентиф.номер издаден в РБ. Мястото на изпълнение е територията на друга държава членка, когато лицето регистрирано по закон за ДДС в РБ разполага с доказателства че вътреобщ.придобиване на стоките е обложено с ДДС в другата държава членка там където стоките са пристигнали или е завършил превозът им. Вътреобщностни доставки на стоки: за целите на облагане с ДДС на търговията между държавите членки на ЕС понятието „износ” е заменено с понятието „вътреобщностна доставка”. Принципът на данъчно облагане е запазен. Стоките се облагат с данък там където се потребяват, т.е. те се облагат със ставка „0” при вътреобщ.доставка от РБ за държава членка на ЕС. Същността на този принцип се изразява в това, че доставката се облага в страната, в която се потребява стоката или услугата. Вътреобщ.доставка на стоки в най-широк смисъл е доставка на стоки от едно регистрирано лице в една държава в ЕС на друго регистрирано лице в друга държава от ЕС. Определението на закона за ДДС за вътреобщ.доставка включва следните хипотези: 1.Доставката на стоки транспортирани от или за сметка на доставчика, регистрирано по закона за ДДС лице в РБ, от територията й до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.; 2.Доставката на ново превозно средство изпратено или транспортирано от РБ до територията на друга държава членка НЕЗАВИСИМО дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице в държавата членка.; 3.Доставката на акцизни стоки изпратени или транспортирани от или за сметка на доставчика регистирано по закона за ДДС лице в РБ от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено ЮЛ, което не е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.; 4.Изпращането или транспортирането на стоки произведени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от регистрирано по закон за ДДС лице в РБ в рамките на неговата икономическа дейност когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от територията на страната до територията на друга държава членка в която лицето е регистрирано за целите на ДДС. 5.За да е на лице вътреобщ.доставка трябва да са изпълнени следните три условия: 1.доставчикът да е регистрирано по закона за ДДС лице в РБ; 2.получателят на стоките да е регистрирано по закона за ДДС лице в друга държава членка на ЕС, с изключение на случая при доставка на ново превозно средство или на акцизни стоки; 3.стоките да се изпращат или транспортират от територията на страната до територията на друга държава членка на ЕС. Законът съдържа легално определение за ново превозно средство: това са МПС с обем на двигателя над 48 куб.см. или с мощност над 7.2 квт. предназначени за превоз на пътници или товари за които е налице едно от следните условия: 1.към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6 месеца, считано от датата на първата им регистрация или 2.към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км. 6. Данъчно събитие при вътреобщностните доставки: общият принцип при вътреобщ.доставка е, че данъчното събитие за нея възниква на датата на прехвърляне на собствеността върху стоката. Това означава, че извършването на цялостно или частично авансово плащане на цената при вътреобщностната доставка, няма да се третира като възникнало данъчно събитие. 7. Изискуемост на данъка: данъкът при вътреобщ.доставка става изискуем на 15-ия ден от месеца следващ месеца през който е възникнало данъчното събитие. 8.Документиране на вътреобщностните доставки: 1.документ за доставката-а/фактура за доставката; б/протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС; в/документ по чл.168, ал.8 от ЗДДС - това е хипотеза на инцидентна доставка на ново МПС, тук документът тр.да съдържа реквизитите по чл.114, ал.1 от Закона, т.е. изисква се издаване на дан.фактура. 2.документи доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на др.държава членка: а/транспортен документ или писм.потвърждение от получателя удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка; б/транспортен документ или писм.потвърждение от получателя удостоверяващи, че стоките са получени на територ.на др.държава членка, когато транспортът е извършен от доставчика; в/писмено потвърждение от получателя удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на др.държава членка, когато транспортът е извършен от получателя.
За целите на облагането с ДДС на търговията между държавите членки на ЕС, понятието внос е заменено с понятието вътреобщностно придобиване. Вносът на стоки на територията на РБ от територията на други държави членки на ЕС се нарича вътреобщностно придобиване. Защо се наложи тази промяна в режима и терминологията?-между страните членки на ЕС 01.01.1993 г. паднаха фискалните граници, това означава че вътре в рамките на ЕС стоките се движат от една държава в друга без да се плащат косвени данъци/ДДС, акцизи, мита/ това е идеята на общия пазар. Налице е вътреобщ.придобиване на стока, когато тя се изпраща или транспортира от територията на друга държава членка до територията на РБ при следните хипотези: 1.придобиване на стока с място на изпълнение на територията на страната извършено от регистрирано по закона за ДДС лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация. Достъвчикът също трябва да е регистрирано лице. Това означава, че придобиването на право на собственост върху стока както и фактическото получаване на стока в случаите на чл.6, ал.2 от ЗДДС, когато стоката се изпраща или транспортира от доставчика, от получателя или от трето лице до територията на РБ от територията на друга държава членка ще се облага с ДДС в РБ, т.е. получателят на стоката ще плаща ДДС, който е дължим в България.
2.ново превозно средство-за вътреобщностно придобиване се смята и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в друга държава членка. Какво означа това независимо дали доставчикът е дан.задълж.лице в др.държ.членка-означава че дори да сте придобили новото прев.средсто от ФЛ което не е регистр.по ДДС отново ще се дължи данък.; 3.за възмездно вътреобщ.придобиване се смята и получаването на стоки на територията на страната от регистрирано по закона за ДДС лице в РБ, когато стоките ще се използват за целите на неговата икономическа дейнос; стоките са изпратени или транспортирани от него или за негова сметка от територията на др.държава членка; и когато това лице е регистрирано за целите на ЗДДС в държава членка където стоките са произведени, придобити, извлечени, закупени или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност. Тук законът не говори нито за прехвърляне на собственост върху стока, нито за фактическо получаване на стока между различни лица, а за фактическо получаване на стока от едно и също лице, регистирано по закона за ДДС в държава членка и в РБ. Недвижимите вещи - те не могат да бъдат обект нито на вътреобщ.придобиване нито на вътреобщностна доставка. Мястото на изпълнението при доставка на недвижими вещи винаги е мястото където същите се намират. Мястото на изпълнение при вътреобщ.придобиване е територията на РБ, когато: стоките пристигат или превозът им завършва на територията на РБ или лицето което придобива стоките е регистрирано по закона за ДДС и е осъществило придобиването им под идентиф.номер издаден в РБ. Мястото на изпълнение е на територията на държава членка, когато са налице доказателства, че вътреобщ.придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им. Механизъм на самоначисляването: механизмът за облагането на вътреобщ.придобиване е чрез самоначисляване на ДДС при ставка 20%, чрез издаване на протокол. Този механизъм се нарича ФИНАНСОВ АВТОМАТИЗЪМ. Данъчното събитие при вътреобщностното придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. Това означава- това ще бъде датата на прехвърляне на собствеността върху стоката. При вътреобщностното придобиване данъкът се начислява с протокол и задължително в левове. Не е налице вътреобщ.придобиване при извършване на непарична вноска в капитала на търговско дружество регистрирано в РБ защото липсва доставка на стока. Тази непарична вноска в капитала на дружеството се нарича АПОРТ. Изискуемост на данъка: данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден от месеца следващ месеца през който е възникнало данъчното събитие. Данъчната ставка при вътреобщ.придобиване е 20%.