30. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за права върху обекти на индустриална собственост.

Чл. 13. (2) По искове за права върху обекти на индустриалната собственост българските съдилища са изключително компетентни, когато патентът е издаден или регистрацията е извършена в Република България. (в патентното ведомство).
           
Активно легитимирани са – патентопритежател, собственик на марка, промишлен дизайн, работодателя – ако изобретението е в резултат на трудов договор.
           
Приложимо право ( LEX FRIGINIS ) :

-на държавата, където е издаден патента
-на държавата, където се търси закрила

Чл. 71. (1) Възникването, съдържанието, прехвърлянето и прекратяването на авторското право и на правата, сродни на авторското, се уреждат от правото на държавата, в която се търси тяхната закрила.
(2) Възникването, съдържанието, прехвърлянето и прекратяването на права върху обекти на индустриална собственост се уреждат от правото на държавата, в която е издаден патентът или е извършена регистрацията, съответно в която е подадена заявка за издаване на патент или за извършване на регистрация.
Обхват на спора – чл. 74 КМЧП.
Чл. 74 – обхват на приложимото право.
Чл. 74. Приложимото право, определено съгласно разпоредбите на раздели I и II на тази глава, урежда:
1. съществуването, вида, съдържанието и обхвата на правата;
2. титулярите на правата;
3. прехвърляемостта на правата;
4. способите за учредяване, промяна, прехвърляне и погасяване на правата;
5. необходимостта от вписване и противопоставимостта на правата спрямо третите лица.
Чл. 71 ал. 2 – кое е приложимото право /формулата е lex originis/ Чл. 71.....2) Възникването, съдържанието, прехвърлянето и прекратяването на права върху обекти на индустриална собственост се уреждат от правото на държавата, в която е издаден патентът или е извършена регистрацията, съответно в която е подадена заявка за издаване на патент или за извършване на регистрация.
В момента на подаването на заявката започва да тече т.нар. “приоритет”. Това е периодът /1 година/, през който производителят следва да получи патента. Ако не получи, след изтичането на срока, друг заявител може да подаде заявката и той ще получи приоритет.
Закрилата, която осигурява патентът има териториално действие, т.е. само там, където е поискана закрила.