30. ЗДДС. Данъчни ставки и определяне на данъчното задължение. Начисляване и внасяне на данъка.

Според чл.66, ал.1 от ЗДДС регистрираното лице има право на частичен данъчен кредит за получените от него стоки или услуги по облагаеми доставки, както и от внос, когато ще извършва с тях както облагаеми, така и освободени доставки, и при получаването на стоките или услугите не може да определи каква част от тях ще използва за извършване на облагаеми доставки и каква част за освободени доставки.
Размерът на частичния данъчен кредит се определя по формулата на чл.68, ал.2 от ППЗДДС, както следва: ДК= НДхК
Данъчния кредит(ДК) се определя като начисленият данък(НД) за получената доставка или за вноса на стоки или услуги, които са използвани, се използват или ще бъдат използвани както за облагаемидака и за освободени доставки се умножи по коефициент(К), определен на база извършените доставки за данъчния период,, изчислен по следния начин: К= ОБД:Д, където:
ОБД - сумата на данъчните основи на извършените от регистрираното лице облагаеми доставки за данъчния период(облагаеми с данъчна ставка 20% и 0%) Д — сумата на данъчните основи на всички извършени от лицето доставки, вкл. и освободените.