29. Правен режим на данъка върху добавената стойност. Нормативна основа. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Обект на облагане.

В теорията продължават споровете относно същността на ДДС. Авторитетни финансисти считат че ДДС е най-голямото постижение на данъчната наука след ІІ-та свет.война. Други учени поддържат че ДДС не е данък а всеобщ акциз част от цената на стоката или услугата. Акцизът е пак данък. ДДС се прилага в близо 80 страни. Приложен е за първи път във Франция през 60-те години на миналия век. От развитите страни само САЩ не го прилагат, те прилагат данъкът върху оборота. ДДС е косвен данък еднотипен с този възприет в страните от ЕС. Норм.уредба се съдържа в ЗДДС и правилника за прилагането му. Има нова директива №2006/112 на ЕС от 28.11.2006 г. ДДС се въведе и замени данъкът върху оборота. Основната прилика между двата данъка е че са от категорията на косвените данъци. И ДДС както беше при данъка върху оборота се калкулира в продажните цени на стоките и услугите така че данъчната тежест се пренася в крайна сметка върху потребителя. При въвеждането на ДДС е възприет принципът на НЕУТРАЛНОСТ И ВСЕОБХВАТНОСТ на дан.облагане с Единна данъчна ставка 20%. За разлика от данъкът върху оборота при който облагането беше еднократно, с ДДС се облагат всички обороти на една стока по веригата производство-потребление. При тази не се получи натрупване данък върху данък, това е причината ДДС да бъде определян като мн.важен данък. По същество обаче тук се избягва многократното данъчно облагане, тъй като е предвиден механизъм за приспадане на т.нар.данъчен кредит. Едно от основните предимства на ДДС е неговата неутралност. Тя се проявява както по отношение на носителите на данъчната тежест така и спрямо фирмите и организациите, които начисляват и внасят данъка в бюджета. Най-ясно неутралността се проявява при данък с единна ставка за облагане, минимален брой освободени доставки и сравнително нисък регистрационен праг. Сега действащия закон за ДДС предвиди възможността и за доброволна регистрация, преди това нямаше такава възможност. Друго предимство на ДДС е всеобщността на облагането. Това означава че на облагане подлежат оборотите от всички стоки и услуги като допустимите изключения са малко. Причините които правят ДДС сигурен източник на приходи в бюджета са че той е косвен данък и многофазността на данъка.
Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност без значение от целите и резултатите от нея. Независима иконом.дейност е тази на производители търговци и лица предоставящи услуги, както и упражняването на свободна професия вкл.на частен съдебен изпълнител и нотариус чл.3, ал.3 от Зокона за ДДС. В момента частни съд.изпълнители и нотариуси са дъночно задължени по ДДС.