28. Вещни права върху превозвани вещи, транспортни средства и културни ценности.

И при самолетите, и при корабите се извършват прехвърлителните сделки съгласно правото на държавата, където се сключва сделката по отношение на нейната форма, а по нейното съдържание – правото на държавата, където е регистрирано съответното транспортно средство.

Културните ценности

Чл.17 КМЧП предвижда приложимо право само по искове на държавата за вещи, вкл. в нейното културно наследство. Дава се възможност държавата да се позове на собственото си право или по избор да приложи правото на държавата, по местонахождението на вещта към момента на предяване на иска вещта.

В рамките на ЕС действа Р 911/2009г., съгласно който се предвижда превантивен контрол по отношение на износа на културни ценности. Съществуват и конвенции на УНЕСКО в тази област.