28. ЗАДС. Акцизни стоки. Възникване на задължение за плащане на акциз. Определяне на задължението за акциз. Деклариране и внасяне на акциза.

Регистрация
На задължителна регистрация за целите на облагането с акциз подлежат производителите и вносителите на акцизни стоки, както и организаторите на хазартни игри, посочени в Тарифата за акцизите. Срокът за изпълнение на това задължение е 14-дневен от започването на съответната дейност. В ЗА е предвидено, че регистрацията може да се извърши по два начина - по инициатива на ЗЛ и по инициатива на органа по приходите. Процедурата по регистрация за целите на ЗА започва с подаване от страна на лицето, което подлежи на регистрация, на писмена декларация за регистрация в ТД НАП, където то е данъчно регистрирано по реда на ДОПК. Необходимото съдържание на писмената декларация за регистрация включва данни на заявителя, видът на акцизните стоки, които лицето ще произвежда или внася или видът на хазартните игри, които то ще организира, датата на подаване на писмената декларация, длъжност на лицето, което я подава и подпис на подателя.След извършване на вписването в регистъра, ТД НАП издава на лицето Удостоверение за регистрация по образец.
Регистрацията по инициатива на данъчния орган се извършва в случаите, когато са налице условията за задължителна регистрация по ЗА, но лицето не се е регистрирало по своя инициатива. Тази регистрация се извършва по инициатива на данъчния орган с данъчен акт, като за дата на регистрация се счита датата на връчването на този акт.
Лице, което е регистрирано за целите на ЗА, когато преустанови производството или вноса на акцизни стоки, или организирането на хазартни игри трябва да поиска прекратяване на регистрацията си, като за целта подава декларация до ТД НАП. Преди да прекрати регистрацията на лицето по ЗА ТД НАП извършва данъчна ревизия и издава данъчен ревизионен акт. В данъчния ревизионен акт се посочват сумите на акциза, които подлежат на внасяне в републиканския бюджет. За да определи размерът на дължимия акциз, който подлежи на внасяне в републиканския бюджет се приема, че към датата на започване на данъчната ревизия регистрираното лице реализира наличните стоки по пазарни цени. Регистрираното лице е длъжно да внесе определения с данъчния ревизионен акт акциз в 14-дневен срок от връчване на акта. От момента на внасяне на акциза регистрацията на лицето по ЗА се счита за прекратена.Когато при данъчната ревизия не се установи дължим акциз, за дата на прекратяване на регистрацията по ЗА се счита датата на връчване на данъчния ревизионен акт.