26. ЗКПО. Данък удържан при източника. Обекти на облагане. Данъчна основа. Данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка.

С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на:
1.чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2.местни юридически лица, които не са търговци.
С данък при източника се облагат следните доходи на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната:
1. Доходи от финансови активи и от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините.
2. Лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг.
3. Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;
4. Авторски и лицензионни възнаграждения.
5. Възнаграждения за технически услуги.
6. Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг.
7. Възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице.
8. Доходите от недвижимо имущество или от сделки с недвижимо имущество.
Не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа.
Данъчна основа за данъка, удържан при източника:
1. Данъчната основа за определяне на данъка, за доходите от дивиденти е брутният размер на разпределените дивиденти.
2. Данъчна основа за определяне на данъка, за доходите от ликвидационни дялове е разликата между пазарната цена на подлежащото на получаване от съответния акционер или съдружник и документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете му.
3. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите от лихви по договори за финансов лизинг в случаите, когато в договора не е определен размер на лихвата е пазарната лихва.
4. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите на чуждестранни лица от разпоредителни действия с финансови активи, е положителната разлика между продажната им цена и тяхната документално доказана цена на придобиване.
5. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходи на чуждестранни лица от разпореждане с недвижимо имущество, е положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на това имущество.
6. Данъчна основа за данъка, удържан при източника за доходите на чуждестранни лица във всички други случаи е брутният размер на доходите.
Данъчни ставки:
1. Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 194 от ЗКПО /дивиденти и ликвидационни дялове/ е 5 на сто.
2. Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 195 от ЗКПО е 10 на сто.
Деклариране на данъка: Лицата, удържали и внесли данъка при източника и лицата, начислили дохода по чл. 12, ал. 3 и 8, декларират това обстоятелство пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода, чрез декларация по образец.
Декларацията се подава за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът. В случаите, когато платецът на дохода е лице, което не е задължено да удържа и внася данък, декларацията се подава от получателя на дохода.
По искане на заинтересовано лице за внесения данък върху доходи на чуждестранни юридически лица се издава удостоверение по образец. Удостоверението се издава от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където подлежи на внасяне данъкът.
Срокове за внасяне на данъка: Лицата, които удържат данъка при източника върху доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, са длъжни да внесат дължимите данъци, както следва:
1. в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове - в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;
2. в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове - за всички останали случаи.
Лицата, които удържат данъка при източника върху всички други доходи на чуждестранни лица, са длъжни да внесат дължимите данъци, както следва:
1. в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода - в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;
2. в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода - за всички останали случаи.