24. Облагане на данъчната печалба с корпоративен данък. Данъчен финансов резултат. Авансови вноски. Деклариране и внасяне на авансов данък.

Данъчен финансов резултат е счетоводен финансов резултат, преобразуван по реда на ЗКПО. ЗКПО борави с две понятия – счетоводен фин.резултат и данъчен фин.резултат. Счетоводният финансов резултат отразява само счетоводните правила, докато дан.- финансов резултат изисква да се вземат под внимание и разпоредбите на данъчния закон. ЗКПО съдържа легално определение на понятието счетоводен фин.резултат - това е печалбата или загубата по отчета за приходите и разходите, отчета за доходите за определен период преди начисляването на разходите за данъци от печалбата.
Положителния данъчен фин.резултат е данъчна печалба. Тя е и данъчната основа за определяне на корпоративния данък. Отрицателния данъчен фин.резултат е данъчна загуба. Данъчната ставка на корпоративния данък е 10%. Това е най-ниската данъчна ставка на корпорат.данък в ЕС. Защо свалихме толкова ставката? - за да привлечем чужди и наши инвестици, и с цел стимулиране на бизнеса.
Данъчния фин.резултат се определя като счетоводния фин.резултат се преобразува по ред и начин, определен в ЗКПО с 1.данъчните постоянни разлики; 2.данъчните временни разлики; 3.сумите предвидени в част ІІ на Закона.
Дан. задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски. Авансови вноски не правят: 1. дан. задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.; 2. новоучредените дан. задължени лица, за годината на учредяването им, с изключ-е на новоучредените в резултат на преобразуване по Търг.- закон. Месечните авансови вноски се правят от дан. задължени лица, формирали дан. печалба за предходната година. Тримесечни авансови вноски се правят от дан.задълж.лица, които нямат задълж-е да правят месечни вноски, т.е. това означава, че са приключили предходната година с отрицателна величина. Месечните и тримесечните вноски се опр. по съотв.формула съгл. Чл.86 и 87. Месечните авансови вноски се опр. по сл.- формула: АВМЕСЕЧНА = ((ДП x к)/12) x ДС, където: АВМЕСЕЧНА е месечната авансова вноска; ДП е декларираната дан. печалба за годината преди предходната година (при определяне на месечните авансови вноски за периода от 1 януари до 31 март) или декларираната дан. печалба за предходната година (при определяне на месечните авансови вноски за периода от 1 април до 31 декември); к е коефициентът, отразяващ промените в икономич.- е усл-я за текущата година, утвърден със закона за държ.- бюджет на Р.България за съотв.- година; ДС е данъчната ставка на корпоративния данък. Тримесечните авансови вноски се определят по сл.- формула: АВТРИМЕСЕЧНА = ДП x ДС - АВВНЕСЕНИ, където: АВТРИМЕСЕЧНА е тримесечната авансова вноска; ДП е дан.- печалба от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска; ДС е дан.- ставка на корпоративния данък; АВВНЕСЕНИ са внесените авансови вноски от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска. Чл. 90. Месечните авансови вноски се внасят до 15-о число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска. Дан. задълженото лице подава Год. Дан. Декларация по образец за дан.фин.резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Дан-декл. се подава до 31.03 на сл.година в ТД наНАП по регистрация на лицето. С годишната дан. декларация се подава годишният финансов отчет, включително прилож-ята към него. Дан. задълж.лица внасят корпорат.данък за съотв.година в срок до 31.03 на сл.година след приспадане на съотв.- авансови вноски. Надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративният данък е надвнесен. Когато след подаването на годишната дан. декларация се установи, че дан. задълженото лице без основание е приспаднало корпоративен данък, за невнесените авансови вноски се дължат лихви.