22. Облагане на доходи от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци. Облагане на доход от наем или друго възмездно предоставяне не ползване на права или на имущество. Данъчна основа. Авансово внасяне на данъка. Декларация за дохода.

Облагаемият доход от стопанска дейност на ФЛ, които не са търговци се определя чрез признаване на нормативно признати разходи, независимо от стойността на фактически извършените разходи – чл.29. приспадат се внесените за сметка на лицата задължителни осигурителни вноски.
Доходи от стопанска дейност са и доходите от селско, горско и водно стопанство, от упражняване на свободна професия, както и от други извънтрудови ПО.
Обект на облагане
Реда за облагане е указан в чл.22 ЗОДФЛ. Облагат се доходи от:
 селско, горско и водно стопанство;
 създаване на изобрететия, произведения на науката, културата, изкуството, ръчно изработени произведения от майстори на художествените занаяти;
 авторски и лицензионни права, с изключение на произтичащите от упражняване права на интелектуална собственост по наследство;
 упражняване на занаятчийска дейност;
 свободна професия;
 извършване на услуги с личен труд;
 лица за управление и контрол, които участват в управителни и контролни органи на предприятия и ЮЛ с нестопанска цел.
Данъчната основа се определя по реда на чл.22 ЗОДФЛ като в зависимост от дейността, тя се намалява с определен % недокументирани разходи (10 – 70%). Тези данъци от стопанска дейност подлежат на авансово облагане. Авансов данък се дължи след като облагаемият доход на лицето от всички приходоизточници надвиши годишния необлагаем минимум (за 2003г. – 1320лв.). Ставката за необлагаемия доход е 15%. Данъкат се определя и внаса тримесечно по сметка на ТДД в срок до 15-то число на месеца, следващ тримесечието. За четвъртото тримезечие авансов данък не се дължи.
Облагане на доходи от наем, рента и аренда
Доходите от наем на движимо и недвижимо имущество и от аренда, с изключение на тези, които се получават от възмездното предоставяне правото на ползване на земеделска земя.
Данъчната основа за тези доходи се формира по реда на чл.25 ЗОДФЛ като от облагаемия доход се приспадат 20% разходи, признаването на които не е поставено под условие. Приспадат се и облекчения за направено дарение в размер на 10%, когато това дарение отгаваря на условията по чл.28 ЗОДФЛ.
Принципът е че патентния данък се дължи за всяка една от дейностите по отделно, както и че патентен данък се дължи за всеки обект по отделно. За патентното облагане са предвидени облекчения – като например за ФЛ с намалена работоспособност или ФЛ пенсионери. Чуждестранните ФЛ се облагат с окончателен данък за доходите им от източници в страната. Данъчната основа е брутната сума на тези доходи.
Авансово данък се дължи и от лицата, получаващи доход от стопанска дейност. 15 % авансов данък дължат и получаващите доходи от наеми. Ако лицето работи н две или повече места, първият или основният работодател получава служебна бележка от другия работодател и уравнява годишното задължение.
Окончателният годишен данък се определя върху общата годишна данъчна основа, като сбор от всички данъчни основи на доходите получени през годината. Приспада се авансово внесеният данък. Местните ФЛ подават годишна данъчна декларация по образец. Годишна данъчна декларация се подава, и когато доходите са под необлагаемия минимум. Крайният срок за подаване е до 30.04 в годината, която следва тази, през която е получен дохода. Предвидено е облекчение, ако декларацията се подаде по-рано ( - 5% от данъка). Предвидена е декларация, която подават платците на доходи на чуждестранни лица, за удържаните от тях данъци. Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък подават данъчна декларация, в която определят обстоятелства свързани с облагането. Такава декларация се подава до 31.01 на годината, в която ще се осъществява дейността.