21. Приложимо право при определяне правоспособността на физическите лица. Принципът на национален режим при определяне на правоспособността на чужденците. Международна компетентност на българските съдилища и други органи за обявяване на безвестно отсъствие и смърт. Приложимо право.

Уредба на правоспособността на Фл -> Съгласно чл. 39 КМЧО правоспособността се урежда от правото на държавата, чийто гражданин  е Фл.
По повод възникването й, бг материално право има извънтериториално действие, т.е. счита се, че всеки бг гражданин е правоспособен, независимо на територията на коя държава се намира.
Съдържанието на правоспособността се определя от приложимото право, което посочва кръгът от правата, който един гражданин може да придобие. В същото време, ако правото на държавата, в което е ОМ предоставя по-голям кръг права, отколкото отечественото право на Фл, този допълнителен кръг от права се признава. Чл. 49, ал.2 КМЧП съдържа норма, която има по-скоро декларативен х-ер и която декларира националния режим. *Национален режим, съгласно теорията и практиката, означава, че чуждите граждани се ползват на територията на бг държава със същите права, които имат и бг граждани. В миналото, преди действието на КРБ и на КМЧП, националният режим обикновено се основаваше на принципа на материална взаимност – ако чуждата държава предоставя същите права, предоставяща на своите, то и РБ ще предоставя тези права. С измемение на закона, този принцип беше изоставен, а и в КМЧП е посочено, че прилагане на чуждото право и ползване на правата от чужди граждани на територията на РБ не се основава на взаимност. Посочва се, обаче, едно условие, „ако със закон не е предвидено друго“. Закон може да предвижда определен тип права и задължения да могат да възникват само за бг граждани и/или Юл. Такива норми се съдържат в ЗС – ограничения за придобиване на вещни права от чужди граждани в/у земеделска земя.
Обявяване на безвестно отсъствие и смърт – също компетентността на бг съд се урежда от чл. 5, т.4 КМЧП – специална компетентност и по чл.4 КМЧО обща компетентност. Производството е охранително.
Бг съд е компетентен,
когато се иска обявяване на отстътвие или смърт на бг гражданин или на лице, чието последно ОМ е било в РБ. Молбата се подава от лицата, които имат интерес от обявяването – следва да е налице правен интерес.
Приложимото право
– чл. 54 КМЧП – правото на държавата, чийто гражданин е лицето по последните сведения за него, или правото на държавата по псоледното му ОМ, ако лицето е без гражданство. В чл. 55, ал. 3 – възможност за прилагане на бг право, ако лицето е имало ОМ в РБ и ако това е поискано от лице, имащо основателен интерес за това. Квалификацията на обявяване на безвестно отсъствие и смърт се извършва съгласно закона на сезирания съд. Това, което до тук се каза е по бг право.