21. Облагане на доходи от стопанска дейност като едноличен търговец. Облагаем доход. Годишна данъчна основа. Авансов данък. Деклариране на дохода.

Доходи от стопанска дейност – първо разграничение - доходи от дейност като ЕТ. Особеното в режима, е че ЕТ определят облагаемия си доход по ред на ЗКПО, т.е основата е данъчната печалба получена чрез преобразуване на счетоводния резултат. В счетоводния финансов резултат не се включват дейности, които са обложени с алтернативни данъци по ЗКПО. Не се облагат по този ред и лицата, които осъществяват дейност, която се облага с патентен данък.
Обект на облагане са:
 доходите, получени или реализирани от продажба на недвижимо имущество. За данъчни цели следва да се има предвид, че данъчния закон е разширил понятието “недвижимо имущество” като в този обхват е включил и притежаването на идеална част или предоставено вещно право върху недвижим имот;
 доходите, реализирани от продажба и замяна на пътни и въздухоплавателни превозни средства;
 доходите от продажба и замяна на финансови активи – акции, дялове и др. форми на учестие;
 доходи, реализирани от продажбата на предприятието на ЕТ;
 доходи, реализирани при прекратяване дейността на ЕТ.
Данъчна основа
За всеки изтъчник на доход ДЗ предвижда самостоятелен ред за формиране на данъчна основа. Напр. за доходите от предприятието на ЕТ, данъчната основа е разликата между определената в договора продажна цена и балансовата стойност на активите, която се определя по реда на ЗСчет. Доходите от продажба и замяна на движимо или недвижимо имущество не подлежи на авансово облагане през годината. Те се включват в годишната данъчна основа и подлежат на годишно облагане.
Патентно облагане- патентния данък е пряк, годишен, определя се като подоходен, но не се съотнася към фактически реализирания доход, а е окончателен и е установен в твърд размер. Сега субекти са само ФЛ и ЕТ. Условие за патентното облагане е да се извършва една от дейностите изрично посочени в Глава 7 от закона, и оборота на лицето за предходната година да е до 50 хиляди лева, и липса на регистрация по ЗДДС.
Принципът е че патентния данък се дължи за всяка една от дейностите по отделно, както и че патентен данък се дължи за всеки обект по отделно. За патентното облагане са предвидени облекчения – като например за ФЛ с намалена работоспособност или ФЛ пенсионери. Чуждестранните ФЛ се облагат с окончателен данък за доходите им от източници в страната. Данъчната основа е брутната сума на тези доходи.
Авансово данък се дължи и от лицата, получаващи доход от стопанска дейност. ЕТ по реда на ЗКПО, а тези които не са ЕТ дължат авансово 15% данък от придобития облагаем доход. Също така 15 % авансов данък дължат и получаващите доходи от наеми. Ако лицето работи н две или повече места, първият или основният работодател получава служебна бележка от другия работодател и уравнява годишното задължение.
Окончателният годишен данък се определя върху общата годишна данъчна основа, като сбор от всички данъчни основи на доходите получени през годината. Приспада се авансово внесеният данък. Местните ФЛ подават годишна данъчна декларация по образец. Годишна данъчна декларация се подава, и когато доходите са под необлагаемия минимум. Крайният срок за подаване е до 30.04 в годината, която следва тази, през която е получен дохода. Предвидено е облекчение, ако декларацията се подаде по-рано ( - 5% от данъка). Предвидена е декларация, която подават платците на доходи на чуждестранни лица, за удържаните от тях данъци. Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък подават данъчна декларация, в която определят обстоятелства свързани с облагането. Такава декларация се подава до 31.01 на годината, в която ще се осъществява дейността.