20. Облагане на доходи от трудови правоотношения. Данъчно задължени лица. Данъчна основа. Данъчни облекчения. Авансово внасяне на данъка. Задължения на работодателя.

Облагаемият доход от трудови и приравнени към тях ПО вкл. всички плащания в пари или натура, вкл. награди, изплатени от работодателя или за негова сметка и получени от данъчно задължено лице за календарния месец. В облагаемия доход се включват:
1. основното и допълнителното трудово възнаграждение;
2. получените допълнителни доходи, които произтичат от тези ПО, но не са изрично уговорени в трудов договор – допълнително материално стимулиране, награди и другите еднократни плащания;
3. получаваните обезщетения по силата на действащото трудово законодателство, които обезщетения не са определени като необлагаеми по реда на ЗОДФЛ или друг закон. Такива са:
● обезщетеиния за напускане на работа по чл.220 и 221 КТ – за неявяване на работа поради природни или обществени бедствия – чл.218, ал1 КТ;
● обезщететие за неспазено предизвестие при прекратяване на трудовото ПО по чл.220 и 221 КТ;
● обезщетение за неползван платен годишен отпуск;
● обезщететие за незаконно уволнение или за недопускане на работа на възстановен служител;
● за прекратяване на трудовия договор;
4. сумите, получавани като социални придобивки за сметка на работодателя извън тези, уредени в чл.293 и 294 КТ, защото тези социални разходи се облагат с данък при източника;
5. доходите, получени по силата на допълнителен трудов договор, уреден в чл.110, 111 и 114 КТ.
6. всякакви други доходи, произхождащи от трудовия договор и които са получени през календарния месец. Такива могат да бъдат част или пълния размер на трудово възнаграждение, отнасящо се за минал период, което възнаграждение поради финансови или други причини не е изплатено през съответния месец и изплатения аванс от трудово възнаграждение в случаите, когато месечното трудово възнаграждение се изплаща авансово.
Следователно, в облагаемия доход за даден календарен месец се включват всички получени за месеца доходи, произхождащи от трудов договор или приравнените към него ПО. При определянето на облагаемия доход следва да се има предвид и разпоредбата на чл.14 ЗОДФЛ, където са изброени всички видове доходи, които се приспадат при определяне на облагаемия доход. Такива доходи са:
 парични обезщетения, изплащани по КЗОО;
 обезщетения, изплащани от работодателя за вреди при трудова злополука или професионално заболяване;
 лихвите по съдебно установени вземания, присъдени по обезщетения, дължими по КТ, обезщетения за временна нетрудоспособност и други, които по силата на закон са необлагаеми;
 присъдени обезщетения за разноски посъдебни дела;
 помощите за деца, получени на основание Закона за семейните помощи;
 стипендиите, изплащани от работодателя на рабитници и служители, които учат в периода на трудовото ПО. Стипендиите за повишаване на квалификацията и преквалификацията;
 паричните суми и материални награди, получени от донори при кръводаряване по реда на Наредбата за реда и стимулиране на безвъзмездните кръводарители.
Друг вид доходи, определени като необлагаеми са:
1. стойността на безплатната храна и противоотровите, предоставяни по реда на КТ;
2. стойността на безплатната храна, предоставяна по реда на ПМС №133/1993 за дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в ...;
3. стойността на личните предпазни средства и специално работно облекло, предоставяно по реда на КТ;
4. стоайността на безплатното работно и униформено облекло, предоставяно по реда на КТ;
5. командировъчни, дневни , пътни иквартирни, получавани от работници и служители, съгласно чл.213 КТ;
6. обезщетения при преместване на работа – обезщетение за лицето и семейството, обезщетение за трудоустрояване, обезщетение за участие в спасителни работи при природни бедствия, обезщетение за прекратяване на трудовия договор по болест и др.
Определяне на данъчната основа
ЗОДФЛ предвижда да се формира месечна и годишна данъчна основа. Месечната данъчна осона се формира по реда на чл.20, ал.1 и 2 ЗОДФЛ като от облагаемия доход за месеца, определен по реда на чл.19, ал1 ЗОДФЛ, се приспаднат вноските за социални, здравни, пенсионни и други осигуровки, които лицето е задължено да прави по закон. Приспадат се личните вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване. Приспадат се внесените от работниците и служителите по лични вноски или застраховки “живот”, ако са свързани с пенсионни фондове.
Годишната данъчна основа за доходи от трудови и приравнени към тях ПО се формира по реда на чл.20, ал.1 и 2. годишната данъчна основа може да бъде намалена в размер до 10% за дарение. За да може да се ползва това облекчение, е необходимо дарението да бъде направено при условието и реда на чл.28 ЗОДФЛ.
Авансовият данък е 3-месечен и се определя и внася от лицата, получатели на дохода. Единственото изключение от това е, че авансовите вноски се определят при ставка 15%. Авансовият данък се дължи, когато облагаемият доход от всички приходоизточници надвиши годишния необлагаем минимум.
Определяне и удържане на авансов данък
Тези доходи от трудови и приравнени ПО подлежат ежемесечно на авансово облагане. Авансовият данък се определя по таблицата към чл.38, ал.1 ЗОДФЛ и на база данъчната основа за календарния месец. Данъкът се определя, урежда и внася от работодателя. Лицата, които получават доходи от трудови или приравнени ПО и от друг работодател следва да информира ежемесечно основния си работодател за размера на получаваното възнаграждение, данъчната основа и удържания данък. За тази цел се представят случжебна бележка по образец, утвърдена от министъра на финансите. Основният работодател прави преизчисляване като удържа и внася дължимия размер на данъка, определен на база месечната данъчна основа за всички доходи, получени през месеца.
Внасяне на данъка
Работодателят или възложителят следва да внесе удържания данък в сроковете, които са законово определени в чл.50, ал.1 ЗОДФЛ. Данъкът се внася едновременно с тегленето или с банковия превод на суми за заплати, а когато заплатите се изплащат от касата на предприятието, данъкът се плаща до 10-то число на следващия месец. Удържаният данък върху трудови ПО се внася, както следва:
 За лицата, заети в седалището на работодателя, данъкът се внася по сметка на ТДД по местоседалището му.
 За лицата, заети в постоянно действащ обект извън седалището на работодателя, данъкът се внася по сметка на ТДД по местонахождение на обекта.
 За лицата, заети в подразделения на бюджетни организации, които са на самостоятелна сметка, данъкът се внася в ТДД по местонахождание на подразделението.
В ЗОДФЛ се съдържа задължение за работодателя да преизчислява данъка върху доходите на лицата, на които той е основен работодател към 31 декември на съответната година. При преизчисляваено основният работодател следва да има предвид всички доходи, получени от лицето по трудови и приравнени ПО, получени от лицето през дадена година. Целта е да се определи дали авансово удържания данък за тези доходи е равен на годишното данъчно облагане.
Деклариране на дохода
Данъчно задължените лица, които през годината са получили доходи, следва в срок до 15 април на следващата данъчна година да подадат годишна данъчна декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.
Годишна данъчна декларация не подават само лицата, които през данъчната година са реализирали доходи само от трудови ПО. Изключенията са посочени в чл.12 и 14 ЗОДФЛ.
Тези лица подават годишна данъчна декларация само когато имат надвнесен авансов данък през годината. Това е в случаите, когато работодателят е удържал, надвнесъл и не е преизчислил данъка към 31 декември.
Надвнесеният авансов данък се приспада или възстановява заедно с лихва равна на основния лихвен % на БНБ, изчислена към 1 януари на годината, следваща получаването на дохода.
Данъкът се внася по сметка на ТДД в 1-месечен срок от подаване на декларацията. Лицата подават годишна данъчна декларация до 31 януари и ползват облекчение – отстъпка върху дължимия данък.