18. Признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове – същност, условия, режим.

Екзекватурата е процедура по признаване и допускане до изпълнение на чуждестранни актове и решения. Условията за признаване и допускане до изпълнение на чужди решения в Р България са уредени в чл.117 КМЧП:
Условия за признаване и допускане на изпълнението
Чл. 117. Решенията и актовете на чуждестранните съдилища и други органи се признават и изпълнението им се допуска, когато:
1. чуждестранният съд или орган е бил компетентен според разпоредбите на българското право, но не и ако единственото основание за чуждата компетентност по имуществени спорове е било гражданството на ищеца или неговата регистрация в държавата на съда; - чуждестранният съд да е компетентен според разпоредбите на нашето право /напр. чл.6, ал.2,3 – чужд орган; чл.23 – чужд съд; чл.26 – др.изпълнителен орган “... но не и ...” – следователно чуждият не е компетентен.
2. на ответника е бил връчен препис от исковата молба, страните са били редовно призовани и не са били нарушени основни принципи на българското право, свързани с тяхната защита; - тук са три условия. Основен принцип е допускане до заседание, което е равносилно на правото на защита. Чл.120, (2) Ответникът в производството по признаване и допускане на изпълнението на чуждестранното решение не може да се позовава на нарушения по чл. 117, т. 2, които е могъл да изтъкне пред чуждия съд – ответникът е длъжен да възрази пред чуждия съд.
3. ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд; - да няма решение за същото нещо у нас /да е със силата на присъдено нещо/. Не може да се съди един и същ човек за едно и също нещо два пъти.
4. ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, по което е постановено решението, чието признаване и изпълнение се иска; - висящ процес у нас, но образуван преди чуждото дело.
5. признаването или допускането на изпълнението не противоречи на българския обществен ред. – достатъчно е каквото и да било противоречие, не се иска явна противоправност/.
Това са общите условия и важат за признаване и допускане до изпълнение на чуждестранни актове и решения у нас. Те трябва да са кумулативно налице.
За условията се следи служебно – чл.120 КМЧП:

Проверка на условията за признаване и допускане на изпълнението

Чл. 120. (1) Съдът проверява служебно условията по чл. 117.
(2) Ответникът в производството по признаване и допускане на изпълнението на чуждестранното решение не може да се позовава на нарушения по чл. 117, т. 2, които е могъл да изтъкне пред чуждия съд.
Подсъдност – чл.118 КМЧП:
По силата на правилата на подведомствеността и след това на подсъдността.

Подсъдност при признаване

Чл. 118. (1) Признаването на чуждестранното решение се извършва от органа, пред който то се предявява. – напр. акт за гражданско състояние – представя се пред органа по гражданското състояние; акт /решение/ на съда – пред съд. При спор – Софийски градски съд.
(2) При спор относно условията за признаване на чуждестранното решение може да се предяви установителен иск пред Софийския градски съд.
Подсъдност за допускане до изпълнение – чл.119 КМЧП:

Подсъдност при допускане на изпълнението

Чл. 119. (1) За допускане на изпълнението на чуждестранно решение се предявява иск пред Софийския градски съд.
(2) Към молбата се прилага препис от решението, заверен от съда, който го е постановил, и удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила. Тези документи трябва да бъдат заверени от Министерството на външните работи на Република България.
(3) Алинея 2 се прилага и в случаите по чл. 118.

Обхват на проверката и защита на длъжника

Чл. 121. (1) Съдът не навлиза в разглеждане на съществото на спора, разрешен от чуждия съд. Съдът не навлиза в съществото на спора, който чуждият съд е решил.
(2) Длъжникът може да направи възражения за погасяване на задължението въз основа на обстоятелства, настъпили след влизането в сила на чуждестранното решение. – това е срока от влизане на решението в сила до признаването му от наш съд
(3) Длъжникът не може да прави възражения за погасяване на задължението въз основа на обстоятелствата по ал. 2, след като решението за допускане на изпълнението е влязло в сила.

Признаване и допускане на изпълнението на съдебни спогодби

Чл. 122. Разпоредбите на чл. 117 - 121 се прилагат и за съдебни спогодби, ако в държавата, в която са сключени, те са приравнени на съдебни решения.
Правилата са същите както при 88в.
Съдът проверява служебно условията дали са изпълнени.

Изпълняемост на чуждестранни официални документи

Чл. 123. Условията по чл. 117 - 121 се прилагат и за получаване изпълняемост в Република България на чужд официален документ, който удостоверява вземане, изпълняемо в държавата, в която е издаден документът. – трябва да се докаже от страната, която твърди, че според чуждото право този документ удостоверява изпълняемо вземане в държавата, в която е издаден.
Признаване на последиците на чуждестранни изпълнителни и охранителни актове
Чл. 124. Гражданските последици на чуждестранни изпълнителни или охранителни актове се зачитат в Република България по повод на тяхното предявяване, ако актовете са издадени от орган, международно компетентен според българското право, и не противоречат на българския обществен ред.

Международната компетентност според българското право – чл.26

Компетентност при принудително изпълнение

Чл. 26. Българските изпълнителни органи са изключително компетентни за извършване на действия по принудително изпълнение, когато задължението - предмет на тези действия, трябва да се изпълни от лице с обичайно местопребиваване в Република България или обектът на тези действия се намира в Република България.
“... и да не противоречи на ...” – тяхното изпълнение да не противоречи на правилата на морала и обществения ред.