18. Годишен патентен данък. Данъчно задължени лица. Данъчни облекчения. Размер на данъка. Деклариране и внасяне на дължимия данък.

С патентен данък се облагат не доходи, а дейности, изрично изброени в чл.31 и 32 ЗОДФЛ. Реда и условията за облагане с патентен данък (окончателен годишен данък) в глава ХІV ЗОДФЛ. Данъчно задължени за патентен данък (ПД) са:
1. ФЛ, вкл. ЕТ, които извършват дейностите по чл.31 и 32, ал.1, 4, 5 и 6 ЗОДФЛ и имат годише облагаем оборот за предходната година до 75 хил. лева. Без значение е дали тези лица са регистрирани по ЗДДС или не;
2. местни ЮЛ и местни неперсонифицирани дружества, извършващи дейностите по чл.31 и 32 и имат годишен оборот за предходната годиа до 75 хил. лева;
3. ФЛ, ЕТ, местните ЮЛ и неперсонифицирани дружества, които извършват таксиметрови превози и превози по допълнителни автобусни линии, независимо от годишния им оборот, независимо от упражняването на други дейности и регистрация по ЗДДС.
В случаите, когато тези лица упражняват и други дейности, за дохода от другите дейности се облагат по общя ред на ЗОДФЛ за ФЛ или ЗКПО за ЕТ и ЮЛ.
В ЗОДФЛ са дефинорани и лицата, които макар и да отговарят на тези условия, не са данъчно задължени за ПД. Такива лица са:
- Предприятия и кооперации, местни ЮЛ, чийто оборот за предходната година е до 75 хил. лв., но отговарят на условията на чл.59 ЗКПО, т.е. това са специализирани предприятия, кооперации и обособени производствени единици, членуващи в професионални организации на инвалиди и организации за инвалиди, в които трудоустроените и инвалидите са не по-малко от :
- За слепи и слабо зрящи – 30%;
- За останалите – 50%.
- ЕТ, които не ползват облекчения като инвалиди, не отговарят на условията на чл59 ЗКПО.
- Лица, които в рамките на последните 12 последователни месеца, са прекратявали дейността си по ЗОДФЛ.
- Лица, които са образували ново предприятие или е предприета дейност със същия или сходен предмет на дейност като предходното предприятие и сумарния оборот от двете нови дейности е повече от 75 хил. лв. за последните 12 месеца. От следващата календарна година лицето не е данъчно задължено за ПД, а се облага по общия ред по ЗОДФЛ или ЗКПО.
ЗОДФЛ определя този данък като окончателен годишен данък. В закона са посочени годишните размери, които се дължат при упражняване на дейността. Този годишен размер се определя в зависимост от:
- Вида на упражняваната дейност;
- Функционалния тип на населеното място, където се упражнява дейността. За дейности, които не се извършват от постоянно място, функционалния тип се определя по мястото на данъчната регистрация на лицето, извършващо услугите;
- Натурални показатели, определени в зависимост от вида на упражняваната дейност. Такива натурални показатели са:
1. за хотели и др. за настаняване – по броя на стаите;
2. за заведения –по броя на местата;
3. за търговия – нетна търговска площ.
Специфични условия:
● за ФЛ, които извършват с личен труд повече от един вид патентна дейност. Тогава за всяка една от упражняваните дейности дължимият данък е в размер 50%;
● за ФЛ с намалена работоспособност 50 – 100% - ползват намаление на ПД в размер 50%;
● пенсионери, които упражняват лично и без да наемат лица патентни дейности, са задължени за 60% от определения ПД;
● лицата, които започват да упражняват патентна дейност през течение на годината, като в закон е установено, че дължат ПД – определя се пропорционално на броя на месеците, през които се упражнява дейността, като месеца на започване на се брои;
● лицата, които през течение на годината прекратят упражняването на патентната дейност. ПД се намалява за месеците, през които дейността не се упражнява само в случаите, когато прекратяването на дейността е пичинено от непреодолима сила.
Внасяне на данъка
На 4 вноски. За първото тримесечие се внася до 31 януари, за второто – до 30 април, за третото – до 31 юли и за четвъртото – до 31 октомври. Лицата, платили ПД до 31 януари, ползват отстъпка в размер на 5%
Отчетност
Лицата, подлежащи на облагане с ПД са задължени да водят едностранно или двустранно счетоводство при спазване на разпоредбите на ЗСчет. Когато упражняването на дейността е свързано с изпълнението на постоянно място, лицето е длъжно да използва касов апарат. Лицата, нерегистрирани по ТЗ, издават документи за продажба на стоки и услуги, съгласно ЗСчет като ги подпечатва със щемпел.
Деклариране на патентна дейност
Лицата, подлежащи на облагане с ПД, са длъжни да подадат данъчна декларация по образец, в който да декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Данъчната декларация се подава в срок до 14 януари за това, че ще упражнява патентната дейност. Независимо от декларацията, патентно задължените са длъжни да подават и годишна декларация за миналата година в срок до 15 април.