17. Правен режим на данъка върху превозните средства. Данъчно задължени лица. Обект на облагане. Данъчна оценка. Деклариране на имота. Размери внасяне на данъка.

Правна уредба – чл.52 и сл. ЗМДТ.
Данъкът е пряк, имуществен, годишен и постъпва в приход на местния бюджет. Данъкът се заплаща като субекти са собствениците на превозните средства, а обекти на облагане са сухопътни превозни средства регистрирани за движение по пътната мрежа в РБългария, плавателни средства – кораби, вписани в регистрите на български пристанища, въздухоплавателни средства вписани в държавния регистър за граждански въздухоплавателни средства.
В чл. 58 ЗМДТ са уредени освобождавания от данъка. Това са превозни средства на държавата, на органи на бюджетна издръжка, на дипломатически и консулски представителства, леки автомобили – собственост на лица с намалена работоспособност с обем на двигателя до 1800 куб.см.. За превозно средство придобито от нов собственик – данъкът не се заплаща ако предишния собственик го е платил за време до края на календарната година. Други облекчения са предвидени в чл. 59 ЗМДТ – за превозни средства снабдени с катализаторни устройства (“Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.”).
В двумесечен срок от придобиване на превозното средство то се декларира по постоянен адрес на собственика. Ако то е наследено срокът е шестмесечен.
Данъкът се определя върху данъчната основа, като критериите за определяне на данъчната основа са различни:
- за леките автомобили – това е мощността на двигателя и годината на производство;
- за мотопеди – кубатурата на двигателя;
- за товарните автомобили – допустимата максимална маса ;
- за корабите – бруто тон;
- за въздухоплаватели средства – в твърд размер ( взима се максималното излетно тегло) .
В чл.60 ЗМДТ е регламентирано внасянето на данъка, което се осъществява на две вноски – до 31.03 – ползва се отстъпка и до 30.09. заплащането на данъка е условие за пускане в движение и редовност при годишния технически преглед на превозното средство.