16. Правен режим на данъка при придобиване на имущества. Данъчна оценка. Деклариране на имота. Размери внасяне на данъка.

Придобиването се извършва по два начина – по дарение и по възмезден принцип. Нормативната уредба – чл.44 и сл. ЗМДТ.
Данъкът е пряк, имуществен, еднократен и постъпва в приход на местните бюджети по местонахождението на имуществото.
Субект на облагане принципно е приобретателят на имуществото. При замяна субекта е данъчно задължено лице, което придобива имуществото с по-голяма стойност. В чл.45 ЗМДТ е уредена хипотезата, когато двете страни дължат, може те да се уговорят, че ще платят заедно, за което трябва да отговарят солидарно. Ако се уговори, че прехвърлителя ще плати, то приобретателят ще е поръчител.
Обектите на облагане са уредени в чл. 44 ЗМДТ:
- движимите имущества (въобще имуществата, когато става дума за дарение);
- при възмездното придобиване недвижимите имущества и ограничени вещни права, МПС придобити по възмезден начин.
Към дарението се включва и опрощаването на задължения.
Данъчната оценка – имуществото и тук се оценява като за недвижимите имоти тя може да е по-висока от уговорената цена. Данъчната оценка на други имущества (МПС, движими вещи, акции) – препраща се към чл. 33 ЗМДТ.
Чл. 46 ЗМДТ определя начина за определяне на данъчната основа.
Данъчната ставка – принципно не се облагат МПС-та внесени в страната като нови. Във връзка с освобождаване от данък върху наследствата – не се облагат имуществата придобити между роднини по права линия и между съпрузи. В чл.48 ЗМДТ продължават облекченията, които са обособени в няколко групи :
1) с оглед субектите, които придобиват имуществото;
2) с оглед целите на дарението;
3) с оглед начина на прехвърлянето .
чл.47 ЗМДТ определя размера: при даренията имаме две ставки: 0.07% при дарения между братя и сестри ; и 5% за всички останали случаи.
При възмездно прехвърляне данъкът е 2 % върху оценката на прехвърленото имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност. Данъкът се плаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случай – по постоянен адрес на задълженото лице.
Защитни механизми са чл. 50 и чл.51 ЗМДТ. Преди да се изповяда сделката трябва да се установи дали е платен данъкът. Службите по вписванията уведомяват общините за извършените прехвърляния.