15. Правен режим на данъка върху наследствата. Данъчно задължени лица. Обект на облагане. Данъчна оценка. Деклариране на имота. Размери внасяне на данъка.

ЗМДТ – чл. 29 и сл. е нормативната уредба. Наследяването е гарантирано от чл. 17 КРБ. И тук данъкът постъпва в приход на общината, където се намира наследството.
Пасивни субекти: наследниците по закон или по завещание. Наследяват се не само активи, но и пасиви. Отказът от наследство става чрез нотариална заверка на подписите и се вписва в нарочна книга. Делът на отказалия се уголемява дела на останалите. С откриване на наследството, то трябва да бъде декларирано в 6-месечен срок от откриването, макар че срокът започва да тече от различен момент за различните субекти – чл. 32 – от деня на откриването за лицата, живели заедно с починалия; от узнаването – в останалите случаи; за заченатия – от деня на раждането му. Подаването на декларация от един от наследниците ползва и останалите. В чл. 38 са посочени освобождаванията от данъка. Например – завещано е имущество на държавата; обикновена покъщнина; имущество в чужбина, за което е платен данъкът в съответната държава. Когато 2 лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, първото наследяване НЕ се облага. Важно значение има оценката на имуществото – чл. 33: НИ са по данъчна оценка; ЦК, дялове – по пазарна стойност или по номинал, ако не може да се определи пазарната цена; превозни средства – по застрахователна стойност; други движими вещи – по пазарна стойност. За всеки наследник се определя дела му, като се приспадат задълженията на наследодателя. По принцип данъкът се дължи от наследниците по закон и по завещание, но в чл. 31, ал. 2 са изключени от субектите на облагане преживелият съпруг и наследниците по права линия. Като местен данък в чл. 36 са посочени границите на ставките за този данък за братя и сестри и техните деца и за лица, извън посочените(т.е. наследници по съребрена линия). Конкретният размер се определя с наредба на общинския съвет. Данъкът се заплаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението, че размерът му е определен. Гаранции за внасянето на този данък са определени в чл. 41 и чл. 43. Суми по сметки на починали лица са изплащат след удостоверение на общината, че са включени в декларацията. Всички влогодържатели и длъжници на наследодателя, които знаят, че наследството е открито, трябва да изпратят опис на общините.