14. Правен режим на данъка върху надвижимите имоти. Данъчно задължени лица. Обект на облагане. Данъчна оценка. Деклариране на имота.

Гражданското понятие: данък сгради; легалното – данък в/у НИ. Самият данък е уреден в ЗМДТ и местен данък е; пряк; имуществен; пропорционален; годишен; постъпващ в общинския бюджет на територията, на която се намира НИ.
Пасивни субекти в правоотношението – чл. 11 ЗМДТ - са собствениците на недвижимите имоти. От това правило има няколко изключения, като най-важното е ползвателят с учредено право на ползване (става дума за вещно право на ползване, а не за наем, учредено с нотариален акт); концесионерът дължи данък за имотите предоставени на концесия; собственик на сграда, построена в/у държавен или общински поземлен имот е данъчно задължен за този имот. Данъчно задължени са както ФЛ, така и предприятията. Субекти на облагане с ДНИ са ЮЛ, общините и държавата. Данъчно задължени могат да бъдат както българските граждани – ФЛ и ЮЛ, така и чуждестранните – ФЛ и ЮЛ, ако са носители на правото на собственост или на вещното право на ползване по отношение на недвижим имот, разположен на територията на РБ и който е облагаем.
В чл. 10 е посочен обектът на облагане. Това са сгради и поземлени имоти в строителните граници и такива, които имат предназначение по чл. 8 ЗУТ с подробен устройствен план. Изключени от облагане са земеделските земи и горите, освен ако са застроени. Не се облагат с данък и недвижими имоти с данъчна оценка до 1680лв. Важно правило е, че данъкът се заплаща, независимо дали имотът се ползва или не – чл. 13. В чл. 24 – облекченията и по-скоро освобождаването от данък. Пример: общините, държавата, ВУЗове, читалища. В чл. 25 е уредено намаляването на данъка – за основно жилище с 50% намаление; за лица с намалена работоспособност – 75%. Важният момент е оценяването на НИ – чл. 20 и чл. 21. Данъчната оценка се определя за гражданите от общинската администрация, съгласно приложение № 2 на закона. Това е един от актовете по чл. 106 ДОПК. Т.к. това е местен данък, границите на ставките, както изисква КРБ, се определят в закона, а конкретният размер на ставката се определя с наредба на общинския съвет – от 0,1 до 2,5 на 1000. Декларирането на имота. То е еднократно – в 2-месечен срок от придобиването (чл. 14 и чл. 17). Придобиването на облагаемия обект е този ЮФ, от който възниква задължението за плащане на данъка. Придобиването има специфично значение и обхваща прехвърляне чрез възмездна сделка, завършване на строителството или започване на ползването, преминаването на едно имущество от облагаемо в необлагаеми и обратно, както и неговото унищожаване. Предприятията подават данъчна декларация за нежилищни имоти пред ДАдм по местонахождение на имота еднократно в 2-месечан срок от придобиването му. Нова декларация се подава в 2-месечен срок само при промени на декларираните данни. Образецът на данъчната декларация се одобрява със заповед на министъра на финансите.
За жилищни имоти, предприятията подават декларация по реда и сроковете, предвидени за ФЛ. Декларацията се подава от данъчно задълженото лице – собственика или лицето, в полза на което е учредено ВП на ползване. Ако задълженото лице е предприятие, декларацията се подава от представителя. За малоленти и недееспособни – от законния представител.
Внасяне. Данъкът се внася на 4 равни вноски, като ако се предплати в срок до 31 март има 5% отстъпка – чл. 28