13. Усложнения в субектния състав на данъчните правоотношения. Представителство. Правоприемство.

Нормите на представителството от гражданското право са приложими и в данъчното право. Приложимо е както законовото, така и договорното представителство. Договорното представителство се изключва, тогава когато лицето лично трябва да съдейства.
Във връзка с представителството – чл.81,ал.1, т.5 ДОПК, и чл.28, ал.4, ал.5 ДОПК (задължение да се посочи представител). При неизпълнение на тези задължения се прилага чл.32 ДОПК.
В чл.121 ЗДДС е уредена специална хипотеза за т.нар акредитиран представител.
Правоприемство – отнася се както до ФЛ, така и до ЮЛ, и може да бъде универсално или частно чл.43 ЗКПО предвижда, че при преобразуването на търговско дружество новоучредените дружества са солидарно отговорни.
Когато собствеността на недвижим имот премине върху правоприемник, той ще плати данъка, а не праводателя, т.е данъчното задължение е прехвърлимо.
Чл.36 ДОПК когато преди издаване на административния акт ФЛ почине или ЮЛ престане да съществува, производството се прекратява.
Заместването в дълг е НЕДОПУСТИМО в данъчното право – решение 5663/97г. ВАС.