12. Данъчни субекти и данъчно задължени лица. Видове. Основни права и задължения.

Данъчната литература говори за държавата като за данъчен кредитор. От друга страна, т.к. тя е притежател на вземане, което е парично и едностранно установено от нея в качеството й на власт, тя се определя като оправомощен да получи данъчното вземане субект. Така се подчертава, че вземането е резултат от публично-правно правоотношение.
Лицето, което данъчният закон предвижда да понесе данъчната тежест се нарича данъчен субект. Затова с/у държавата, като активен субект, е поставено ЮЛ или ФЛ или друга социална даденост, които са пасивни субекти.
ЗЛ – по-широкото понятие. Обхваща освен субекта на облагане, също и други лица, на които законът налага задължение във връзка със събирането и внасянето на данъка.
Съществуват и случаи, когато задължения и отговорности възникват за трети лица, които не са данъчни субекти, защото в тяхно лице не е реализиран данъчен фактически състав. В тези случаи. От гледна точка на ДПК трети задължени лица са: а/общините; б/лицата, искащи заличаване на търговци са длъжни да уведомят дан.администрация; в/солидарно отговорните лица; г/наследниците, ако извършват разпоредителна сделка,засягаща наследството на наследодателя.
Не са субекти: а/органи или организации, които действат като орган на власт, а не като ЮЛ от гл.точка на гражданското право; б/държавата,държ.органи и такива на местно самоуправление. Но когато държ.учреждения извършват стопанска дейност или отдават под наем имущества, за това ще имат данъчни задължения.
д/членовете на органите на ЮЛ при неизпълнение на дан.задължение; е/лица или банки изплатили суми на длъжника; ж/нотариус или съдия по вписванията, който изповядва акт без представяне на декларация от страните,че не дължат публични вземания; з/лица,различни от дан.субект, които по силата на закон са длъжни да удържат и внесат данък,когато не са изпълнили това.
Основните права и задължения на данъчните субекти са уредени в чл.13 и чл.17 ДОПК. “Чл. 13 – участниците в производствата са длъжни да указват съдействие и да предоставят информация при условията и по реда н този кодекс на органа по приходите и публичния изпълнител при изпълнение на правомощията им по чл.12, ал.1 и 2 ” . в този член е уредено общото задължение за съдействие за плащането на данъците. В чл.17, ал.3 ДОПК е указано, че не се дължат лихви при незаконосъобразни действия на данъчните органи, а определената от закона санкция не се налага.