Устройство на съдебната власт

Лекции по Устройство на съдебната власт
Съдържание:

1. Характеристика на съдебната власт.
2. Конституционни принципи за организацията и дейността на съдебната власт.
3. Структура и организация на съдебната власт. Висш съдебен съвет.
4. Съдилища - общи положения. Структура и правомощия.
5. Районен съд - структура и компетенции.
6. Окръжен съд - структура и компетенции.
7. Военен съд - структура и компетенции.
8. Апелативен съд - структура и компетенции.
9. Върховен касационен съд - структура и компетенции.
10. Върховен административен съд - структура и компетенции.
11. Прокуратура - структура, правомощия, взаимодействие с другите органи на съдебната власт.
12. Следствени служби - структура, правомощия, взаимодействия с другите органи на съдебната власт.
13. Статут на съдии, прокурори, следователи. Назначаване, несменяемост, несъвместимост, права и задължения.
14. Съдия-изпълнители и съдии по вписванията - статут и правомощия.
15. Дисциплинарна отговорност на органите на съдебната власт.
16. Съдебната власт в системата на разделение на властите.


Лекции по Устройство на съдебната власт (вариант 2)
Съдържание:

1. Конституционни основи на организацията и функционирането на съдебната власт
2. Органи и система на съдебната власт
3. Правно положение на ВСС
4. Организация и функциониране на ВСС
5. Административно-правен характер на министъра на правосъдието и на министерство на правосъдието
6. Районен съд
7. Окръжен съд
8. Административен съд
9. Военен съд
10. Апелативен съд
11. Върховен касационен съд
12. Върховен административен съд
13. Тълкувателни решения и тълкувателни постановления
14. Прокуратура