Международна защита правата на човека 2021

Лекции по Международна защита правата на човека
Съдържание:

1. Възникване и историческо развитие
2. Развитие и усъвършенстване
3. Понятие за права на човека
4. Видове права
5. Права и свободи на гражданите на държавата
6. Права на чужденците
7. Права на лицата, търсещи убежище
8. Жени
9. Възрастни
10. Бедни слоеве
11. Инвалиди
12. Коренно население
13. Малцинства
14. Жертви на международната организирана престъпност, тероризма и корупцията
15. Лица, подлагани на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
16. Жертви на войната и въоръжени конфликти /вътрешни и международни/
17. Международен контрол за прилагане на правата на човека
18. Универсален контрол в рамките на ООН
19. Органи за контрол в ООН
20. Върховни комисари на ООН
21. В рамките на MOT
22. В рамките на ЮНЕСКО
23. В рамките на Международното червенокрьстко движение
24. Международни наказателни съдилища
25. Регионални системи за контрол и защита
26. Европейски системи. Система на Съвета на Европа
27. Европейски съд по правата на човекa
28. Механизми за контрол на Европейската социална харта
29. Комитет по изтезанията
30. Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността
31. Контрол за защита на националните малцинства
32. Комисар на Съвета на Европа по правата на човека
33. Система на Европейския съюз
34. Омбудсман на ЕС
35. Система на ОССЕ
36. В рамките на Организацията на африканско единство
37. В рамките на Организацията на американските държави
38. Нарастваща значимост и роля на международните неправителствени организации
39. Съвременни измерения и развитие на правата на човека
40. Негативните отражения на глобализацията
41. Отсъствието на мир, стабилност и устойчиво развитие
42. Бедност u крайна бедност
43. Международната организирана престъпност
44. Расизъм, расова дискриминация и ксенофобия
45. Нетолерантност u нетърпимост
46. Робство принудителен труд и търговия с хора
47. Нелегална имиграция
48. Нови измерения и тенденции за развитие на правата на човека
49. Новите информационни и комуникационни технологии
50. Предизвикателствата на културния релативизъм