9. Законови задължения на производители, изпълнители и други търговци във връзка със защитата на потребителите

Законовите задължения стават част от договорното съдържание. Те могат да се разделят на общи задължения и специфични задължения от специалните потребителски закони.
Първото задължение е за предоставяне на информация на потребителите. Преди сключване на договора, за да се даде възможност на избор, на български език, писмена. Производителите трябва да дават информация не само за характеристиките, но и за самия търговец – седалище, работно време, материално отговорно лице.
Задължение за предлагане на безопасни стоки и услуги. Задължение за етикиране на стоките и услугите. Задължение за упътване за опасни стоки. За обозначаване цените на стоките; за издаване на документ за извършената продажба или услуга и забрана за нелоялни търговски практики. Това са общи задължения в ЗЗП.
СПЕЦИФИЧНИ
Предоставяне и уреждане на законовите гаранции при потребителската продажба. Задължение за приемане на рекламации и за водене на регистър на рекламациите. Задължение за обезщетяване за причинени вреди. Специални задължения са предвидени при сключване на някои потребителски договори – за ползване на недвижим имот във фиксиран период от време, тук се изисква да се даде инфо за вида на недвижимия имот, за отрязъка от време през който потребителя ще може да ползва имота ежегодно, за услугите които са вкл. в цената. Задължение за отказ от договора в определен срок.
Договорът за организирано туристическо пътуване – туроператорът да предлага на туриста инфо която да предхожда сключването на дог. За сроковете, за възможността за промяна на дог. или отказ. Туроператорът е длъжен да даде предварително инфо за медицинските и здравни изисквания.
За финансовата институция, която предлага финансови услуги от разстояние. Повечето от задълженията са админ. задължения и при нарушаването им се носи админ. отговорност и освен това, за да се предотвратят нарушения е предвидено, че контролните органи могат да налагат принудителни мерки – изтегляне, изземване.
Санкциите предвидени в ЗЗП са глоба за ФЛ, имуществени санкции – за ЮЛ. Други се изпълняват чрез скл. договори. Може да доведе до преддоговорна или договорна отговорност.