9. Върховен касационен съд - структура и компетенции.

Върховния касационен съд /ВКС/ е висшата/върховна/ съдебна инстанция. Съдът осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от съдилищата. ВКС се състои от три колегии с отделения в тях – гражданска, търговска и наказателна колегия. Колегиите имат общи събрания /всяка една от тях/. Съдът разглежда делата първо в състав от 3-ма съдии като касационна инстанция, второ общото събрание на всяка колегия издава тълкувателни решения при неправилна или противоречива съдебна практика. Това събрание участва и при приемане на съвместни тълкувателни постановления със съответни колегии на ВАС. Също това събрание има право да сезира Конституционния съд по въпроси от неговата компетентност /когато при разглеждане на едно дело съответен състав на ВКС констатира, че приложимия закон по това дело противоречи на Конституцията, този състав спира производството и сезира Конституционния съд/. За съдилища които са от по нисък ранк Апелативни, Окръжни, Районни – те отправят искания до ВКС за сезиране на Конституционния съд като спират съответното производство. В заседанията на общото събрание на колегиите участва и заместник на главни прокурор /представител на прокуратурата/ а когато се вземат тълкувателни решения участва конкретно Главния прокурор или негов заместник, по право участва и Министъра на правосъдието. Тези тълкувателни решения са задължителни не само за органите на съдебната власт, но и за органите изпълнителната власт, за цялата администрация /министерства, кметства, агенции и пр-е/. Тълкувателните решения се приравняват на едни правни норми, т.е. нормата на закона която се тълкува заедно с тълкувателното решение са източник на правото. Има процедурни правила за общите събрания на колегиите. Изисква се кворум от поне 2/3 от съдиите на колегията и решенията се вземат с обикновено мнозинство, т.е. повече от половината от присъстващите, но при издаване на тълкувателни решения се изискват гласовете на повече от половината от общия брой на съдиите в колегията. Пленумът на ВКС се състои от всички съдии, кворумът е също 2/3 от общия брой на съдиите и решенията се вземат с повечето гласове от присъстващите 50+1. Пленумът определя броя и състава на отделенията, обсъжда годишния доклад на ВКС и определя за двугодишен срок съдиите от ВКС, които ще извършват ревизии на дейността на останалите съдии на ВКС. Тук се създава една система на вътрешен контрол. Председателят на ВКС ръководи дейността на ВКС, представлява ВКС пред трети лица, свиква и ръководи заседанията на пленума, предлага разпределението на съдиите по отделения, предлага издаване на тълкувателни решения и е едноличен ръководител на администрацията – назначава и освобождава служителите. Той изготвя годишния доклад за дейността на ВКС и го внася в ВСС и в Народното събрание.