8. Правно положение на лишените от свобода

Има много различни становища за това как да бъде определен този статут-1.правата и зад-ята на лишения от свобода-не е удачно,защото не може изчерпателно да се изброят тези права и зад-я;2.да се очертаят разликите в пр. Положение на свободния човек и лишения от свобода-чл.75 ЗИН-могат да се ползват от правата си с изключение на правата:а)от които са лишени с присъдата-права,от които могат да бъдат лишени иа изрично изброени в НК;б)които са им отнети или ограничени със закон-това са права,които изобщо са ограничени с нормативен акт;в)чието упражняване или реализиране не е съвместимо с присъдата и изпълнението на наказанието.
Законово разпореждане не е достатъчно:

1. Изпълнението на наказанието ЛС влияе значително в/у правоспособността на осъдените лица-ограничението се изразява в това,че при действието на присъдата,лишените от свобода не могат да бъдат носители на някои права и зад-я,на които са носители свободните граждани(пр:вторите имат право на труд,което ги прави субекти на осигурителните правоотношения.Лишените от свобода обаче дори да работят не получават пълния размер на трудово възнаграждение и се лишават от възможността да бъдат субекти на осигуриетелни отн-я и затова не се осигуряват-осигуряват се само здравно).
По силата на Конституцията на Р.Б-я,на избирателните закони,лишените от свобода не могат да бъдат субекти на избирателното право-нито активно,нито пасивно.Само лицата,за които няма влязла в сила присъда имат право да гласуват.Ограничени са възможностите им да участват в членствени предприятия,защото реализацията им изисква лично участие.Ограничения има и на някои от семейните права-тези правоотношения са лични и следователно се изпълнявавт с лично участие,а начинът,по който се изпълнява наказанието ЛС,изолацията не го позволява.

2. Правни възможности,които всяко лице притежава-не може да се изброят.Те са правни,защото се ограничават от установените с правна норма субективни права на другите граждани.От друга страна възможностите са и законово защитени(пр:ограничението на възможността да се придвижват ограничава възможността да се реализират субективните права).Защитата на тези възможности е с наказание,предвидено в НК(пр:лишените от свобода имат право на опред. сума,която може да се ползва за лични нужди и освен това по принцип тези суми трябва да са от личен положен труд).
Правните възможности се ограничават по един особен начин-лишените от свобода по силата на закона са носители на специфични права и зад-я(пр:да получи пратка,престой на открито 1 час на ден).Специфични права са посочени в ЗИН и Правилника-самостоятелно легло,безплатно облекло,да ползват и държат предмети,изчерпателно изброени в специален списък всеки предмет извън него се изземва в полза на държавата.

3. Забраните, установени със закон за лишените от свобода - глава 9,раздел 1,чл.97 ЗИН(вж.).Уредени са и някои зад-я –чл.96 ЗИН.
Извод:Лишаването от свобода значително променя правния статут на лицата.Но те не са напълно лишени от гражданските си права.