8. Организации за защита на потребителите

Сдруженията за защита на потребителите, но те имат различни правомощия в зависимост от това доколко активна е тяхната дейност, как са регистрирани и дали са утвърдени от мин на иконом като представителни сдружения на потребителите. Възможността потребителите да се организират в сдружения е предвидена в ЗЗП. Раздел 2, гл 8. ЮЛНЦ. С идеална цел – регистрират се от мин на правосъдието. В ЗЗП са посочени основните правомощия на тези сдружения:
Имат право да дават становища за подготвяне на нормативни актове; имат право да получават информация от д-вни органи за подготвени методики при определяне на цени за обществени услуги. Могат да извършват проверки за спазване на едни или други изисквания; съдействат за разрешаване на спорове; сключват споразумения; д-вните органи им помагат.
Условията на които трябва да отговарят са представени в ЗЗП. Представителни защото могат да изпращат свои представители в националния съвет за защита на потребителите.
Чл. 170. (1) Представително е това сдружение на потребителите, което отговаря на следните условия:
1. извършва ефективна обществена дейност за защита на интересите на потребителите, което се преценява в зависимост от:
а) извършените и разпространените публикации за защита на потребителите;
б) проведените информационни кампании за запознаване на потребителите с техните права;
в) предприетите действия за защита на колективните интереси на потребителите;
2. изградените приемни за предоставяне на съвети и информация на потребителите, които трябва да са най-малко в една трета от областните градове.
(2) Сдруженията на потребителите доказват обстоятелствата по ал. 1 пред министъра на икономиката и енергетиката чрез представяне на отчет за извършената дейност за защита на потребителите през предходната година, който се представя до 31 януари на следващата година.
(3) Министърът на икономиката и енергетиката изготвя ежегодно списък на представителните сдружения на потребителите, отговарящи на изискванията на ал. 1, който се публикува в Интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.
Д-вата може да финансира такива сдружения и се ръководи от тези отчети. По ЗЗП е отчитането, по ЗЮЛНЦ е регистрацията.
Освен представителни сдружения, в ЗЗП и директиви се предвиждат квалифицирани организации – те имат право да предявяват искове пред съда. Наредба за критериите на които трябва да отговарят квалифицираните организации, които могат да предявяват такива искове. Съобразно тази наредба те трябва да бъдат регистрирани в мин на правосъдието и да са извършвали минимум 2г дейност в интерес на потребителите. Да са икономически и политически независими. Тези организации които отговарят подават молби с доказателства, че са работели в тази дейност за определен срок. Министърът утвърждава списък с квалифицираните организации. Този списък се изпраща и в Е комисия, тъй като тези организации могат да предявяват искове и на територията на други д-ви. В този списък са посочени 8 организации: към тези по право се отнася и комисията за защита на потребителите, нищо че е д-вна структура; българска национална асоциация на потребителите; потребителски център за изследване и информация; съюз на застрахованите в България; регионален съюз на потребителите ВИДИН ‘98; национална лига потребители на услуги; асоциация в помощ на потребителя; федерация за ЗП. Наредба за условията от 2006г. – останалите сдружения могат да си осъществяват своите функции и без да бъдат вкл в списъка с квалифицирани организации.