8. Апелативен съд - структура и компетенции.

Апелативният съд /АС/ е второинстанционен съд /въззивен съд/ като разглежда жалби и протести срещу първоинстанционните актове на Окръжните съдилища в съответния негов съдебен район, а Военно-Апелативния съд е въззивен/второинстанционен/ срещу актовете на Военните съдилища от цялата страна. Апелативния съд/гражданския/ се състои от граждански, търговски и наказателни отделения. Този съд ръководи и контролира дейността на окръжните съдилища от своя район като анализира тяхната практика, извършва им периодични ревизии, организира повишаването на квалификацията на съдиите. Той има общо събрание с участието на всички съдии и с участието на Председателите на ОСъдилища без право на решаващ глас.Общото събрание в цялост осъществява правомощия сходни на събранието на ОС и решенията се вземат по същия начин с обикновено мнозинство от общия брой на съдиите. Председателят на съда осъществява функции идентични на Председателя на ОС, вкл.и с правото му да свиква на съвещания съдии на Окръжни съдилища по въпроси идентични с тези на ОС. Годишния доклад на Апелативния съд обхваща дейността на този съд както и на Окръжните и Районните съдилища от района. Апелативния съд обобщава дейността на всички съдилища в неговия район.