7. Настаняване в затворите и поправителните домове

В затворите се настаняват две категории лица:
1. осъдени с влязла в сила осъдителна присъда на ЛС. Осъдителната присъда трябва да бъде приведена в изпълнение по реда на НПК. Те се привеждат в изпълнение от прокурора и Районен/ Окръжен съд в зависимост от това кой е бил първоинстанционен.
2. обвиняемите и подсъдимите – лица по отношение, на които в началото на образуваното срещу тях наказателно производство им е наложена мярка задържане под стража.
В затворите по изключение може да бъдат настанени обвиняеми, когато не е приключило наказателното производство. Лица по отношение, на които е приключило предварителното производство и е започнало съдебната фаза се нар. подсъдими. Такива лица също могат дасе настаняват в затвор, но отделно от осъдените лица. Трябва задължително да се представят два документа: влязла в сила присъда; разпореждане на прокурора за привеждане в изпълнение на присъдата.
Може двата вида да са съпроводени от друг документ (пр. Документ за самоличност ; указания за връзки с други подсъдими, за да се избегне опасност в затвора;) . Документи като шофьорска книжка не могат да останат в затворническата администрация да се приложат в затворническото досие или да се дадат на близки.
Настаняването е в отделения – престоят е от 14 денонощия до 1 месец. По време на престоя се извършват:
- регистриране
- санитарна обработка
- медицински преглед – трябва да се установи и степента на работоспособност. На медицинските власти лишеният от свобода трябва да предостави всякаква мед. информация свързана със здравословното му състояние.
В затвора се изготвя мед. досие, което върви с осъдения. По време на престоя в отделението трябва да се срещне със социален работник, психолог, които да изработят оценка на риска по определени методики. Оценката бива първоначална – може да се коригира след време – изучава се присъдата , други документи съпътстващи присъдата, провежда се интервю с осъдения. Данните в оценката се вземат в предвид, когато се предвиди разпределението на осъдения от социалните работници в определена група – да го настанят в това спално помещение, в което ще се чувства най-добре.
Затворническата администрация има задължение да запознае лицата с правата и задълженията им и последиците от неизпълнението им.Изрично е предвидена възможност лишените от свобода да уведомят близките си за постъпване в местата за ЛС. Ако не могат лично,затворническата адм-я трябва да го направи.Затворническата адм-я трябва:да осигури среща с адвокат по възможност с лишения от свобода;да уведоми други държавни органи-Окр. Съд по постоянно местожителство на лицето;възможност на затворническа адм-я да осигури консултации на осъдените във връзка с лишаване на лични проблеми. Цел - да се получи известна адаптация на осъдените към начина им на живот в затвора.