7. Държавата и потребителската защита. Административни органи.

Административни органи за ЗП – в ЗЗП – министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Той провежда политиката за защита на потребителите. Министърът прави предложения за приемане на нормативни актове в тази област, както и той самият издава такива. Освен това определя представителните сдружения на потребителите, които могат да изпращат свои представители да участват в работата на консултативни държавни структури. Освен това той със заповед утвърждава т.н. „квалифицирани организации”, които имат правен интерес да предявяват искове. Към министъра има и други подобни органи:
Комисия за защита на потребителите, тя е колегиален орган към мин на иконом, ЮЛ. Нейните правомощия: извършването на периодични проверки, т.е. контролна дейност, разглеждане на жалби и сигнали на потребителите. Самата тя по право се счита за „квалифицирана организация” и може да предявява искове – осъдителни за преустановяване или плащане. Комисията издава административни актове ИАА и наказателни постановления с които може да налага админ санкции – глоби на ЮЛ, имуществени санкции на ФЛ. Комисията може да налага административни и принудителни мерки – забрана за пускане на определени стоки, изтегляне на определени стоки. Съставът и правомощията са уредени в устройствен правилни от 2009. Комисията се състои от 5 членове – има 5г мандат. Защитава икономическите интереси на потребителите, на туристически услуги, поддържа интернет страница на опасните стоки и услуги. Подотчетна е на МИЕТ. Нейната дирекция „Контрол на пазара” има регионални дирекции, които действат в определени области.
Национален съвет за защита на потребителите. Той е консултативен орган към МИЕТ. В състава му влизат представители на отделните министерства – на земеделието и храните, на здравеопазването, представители на ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ЦЕЛТА КОНСУЛТИРАНЕ НА МИН по политиката. Прави предложения за издаване на подзаконови нормативни актове. За приемане на мерки за потребителска защита, подготвя програми.
Други структури – звена в общините, създадени от кмета. Осъществяват контрол над пазара в съответната община, консултират потребителите.