7. Световната търговска организация - цели и структура.

Световната търговска организация (СТО) е създадена на 1 януари 1995 г. в Маракеш със седалище в Женева. B нея членувaт 149 държави u Eвропейския Cьюз (ЕС). Решението за СТО е взето през 1994 г. - на Уругвайския кръг на ГАТТ (Генерално споразумение за търговия и тарифи) в Маракеш, по инициатива на развититe индустриални държави.
Световната търговска организация (СТО) е основана като суборганизация на ООН и наследник на GATT - Генералното споразумение за мита и търговия от 1947 г., респ. модификацията от 1994 г. Нови членове се приемат само с 2/3 мнозинство от Общата конференция. Членството се добива не веднага, а след преминаване на известен период на наблюдатели и временни членове.
Задачите на СТО са: либерализиране на движението на стоки и капитали, стимулиране на догонващото развитие на изостаналите страни, борба с бедността и безработицата, осъществяване на сътрудничество с други международни организации (Световната банка - СБ, Международния валутен фонд - МВФ и др.), защита на чуждестранните инвестиции.

Принципите, на които се гради дейността на СТО, са: общовалидност на споразуменията за всички участници, реципрочност на преференциите, недопускане на дискриминация по политически или други причини и др.

Структура на СТО
Поне веднъж на всеки две години трябва да бъде провеждана Министерска конференция, съставена от представители на всички страни членки. Министерската конференция трябва да изпълнява функциите на СТО и трябва да предприема необходимите за тази цел действия. Министерската конференция трябва да има правомощията да взема решения относно всички въпроси по многостранните търговски споразумения, ако е постъпила молба от страна членка, съгласно конкретните изисквания за вземане на решение в настоящото споразумение и в съответното многостранно търговско споразумение.
Ще бъде създаден Общ съвет, съставен от представители на всички страни членки, който трябва да заседава при необходимост. В периода между заседанията на Министерската конференция нейните функции се изпълняват от Общия съвет. Общият съвет трябва да изпълнява и възложените му от това споразумение функции. Общият съвет следва да създаде своите процедурни правила за работа и да утвърди процедурните правила за работа на комитетите, предвидени в разпоредбите на ал. 7.
При необходимост трябва да се свикват заседания на Общия съвет за изпълняване на задълженията на Органа за уреждане на спорове съгласно Договореността за уреждането на спорове. Органът за уреждане на спорове може да има свой собствен председател и трябва да приема такива процедурни правила, каквито смята за необходими, за изпълняването на тези задължения.
При необходимост трябва да се свикват заседания на Общия съвет за изпълняване на задълженията на Органа за преглед на търговската политика съгласно МПТП. Органът за преглед на търговската политика може да има свой собствен председател и трябва да приема такива процедурни правила, каквито смята за необходими, за изпълняването на тези задължения.
Съветът по търговията със стоки, Съветът по търговията с услуги и Съветът по ТРИПС трябва да създадат помощни органи, ако са необходими такива. Тези помощни органи трябва да приемат свои процедурни правила, които подлежат на утвърждаване от съответния съвет.
Министерската конференция трябва да създаде Комитет по търговия и развитие, Комитет по ограниченията, свързани с платежния баланс и Комитет по бюджетните, финансовите и административните въпроси, които трябва да изпълняват функциите, възложени им съгласно това споразумение и многостранните търговски споразумения, както и допълнителните функции, възложени им от Общия съвет, и може да създава, ако сметне за необходимо, допълнителни комитети с определени от него съответни функции. Като част от функциите си Комитетът по търговия и развитие периодично трябва да извършва преглед на специалните разпоредби в многостранните търговски споразумения в интерес на най-слабо развитите страни членки и трябва да докладва на Общия съвет за предприемане на необходимите действия. Членството в тези комитети е отворено за представители на всички страни членки.
Органите, създадени в съответствие с изискванията на плурилатералните търговски споразумения, трябва да изпълняват възложените им функции съгласно тези споразумения и трябва да действат в институционалната рамка на СТО. Тези органи трябва редовно да информират Общия съвет относно своите дейности.