7. Военен съд - структура и компетенции.

Районите на Военните съдилища се определят от ВСС след вземани мнения на Министъра на отбраната.

Компетентността се определя също по закон. Военните съдилища са приравнени на ОС.

Военния съд /ВС/ разглежда по принцип делата в състав един съдия и съдебни заседатели. Съдът има общо събрание, в което младшите съдии имат съвещателен глас.

Председателят има по принцип правомощията на един Председател на ОС, а общото събрание на също събрание на ОС.