6. Диференцирано настаняване на осъдените по затвори, поправителни домове и затворнически общежития

Това настаняване е част от принципа за диференциран подход. Настаняването се извършва въз основа на няколко признака:
1. по пол – мъжете изтърпяват наказанието в места различни от тези за жените
2. по възраст – пълнолетните отделно от непълнолетните. В поправителен дом могат да се настанят определен брой пълнолетни, но да не оказват влияние върху непълнолетните като изпълняват там някаква работа ( смяна на бушони)
3. лицата, които не съм бълг. Граждани изпълняват наказанията в отделни затвори определени със заповед на Министъра на правосъдието ( по гражданство)
4. предишна съдимост на лицата – от тази гледна точка осъдените се делят на рецидивисти и нерецидивисти – Параграф 3 от ЗИН – рецидивистите са две категории лица: А) лица осъдени два или повече пъти за умишлени престъпления. По отношение на тях не се прилагат чл.23 , чл.25 от НК и ако са изтърпявали наказание ЛС. Б) осъдените за престъпление, представляващи опасен рецидив. Не са рецидивисти – Параграф 3 ал.2 . нерецидивистите се делят на две: а) такива, които трябва да изтърпят наказанието в затворнически общежития от отворен тип ( 1.осъдените за първи път с наказание до 5г.за умишлени престъпления по чл.59 ЗИН. 2. осъдените за престъпления по непредпазливост – тук не важи изискването за първи път; б) лица изтърпяващи наказания в затворнически общежитие от затворен тип : 1. лица осъдени за първи път за умишлено престъпление с наказание над 5г. 2. нереабилитипани и нерецидивисти по смисъла на §3 . 3. лица, осъдени за извършени от тях престъпления в изпитателния срок при наложено условно осъждане 4. лица, които имат предишно осъждане за престъпление по непредпазливост, а сега са осъдени за умишлено престъпление.
Поправителен дом – няма разделяне за рецидивисти и нерецидивисти на местата в дома, но рецидивистите трябва да се настаняват отделно в дома. Диференцираното държане не се прилага само при учебните занятия.
Законът е уредил и възможност съдът да постанови с присъдата, че въпреки че са налице основания за настаняване в затворнически общижития от открит тип той да не бъде настанен там, ако има някаква опасност.
Реабилитация – по право и съдебна. Тази по право се прилага само за първо осъждане. Съдебната е само по молба на лицето, т.е. трябва да я поиска.
1. до момента не са осъждани
2. амнистираните лица
3. чл.88 НК – реабилитация
4. реабилитирани и не са рецидивисти по параграф 3