6. Права на потребителите

В ЗЗП са посочени основните права на потребителите в първите разпоредби – чл1,(2) Целта на този закон е да осигури защита на следните основни права на потребителите:
1. право на информация за стоките и услугите;
2. право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
3. право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
4. право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
5. право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
6. право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
7. право на сдружаване с цел защита на интересите им;
8. право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

Първото – общо право, което се реализира чрез няколко правни способа или средства, като първото правно средство е информация на потребителите преди придобиване на стоката или ползване на услугата, която информация ще им позволи да направят своя избор. Тази информация трябва да се отнася за характеристиката на стоката и услугата, за цената, начина на плащане, срока на годност, гаранциите, условия за употреба на стоката. Изисква се тази информация да бъде дадена писмено или по друг подходящ начин на БГ език по ясен и разбираем начин.
На второ място правото на информация се реализира и чрез задължението на закона за търговците да етикират стоките. Етикетът трябва да съдържа инфо за производителя и вносителя, за вида на стоката, характеристиките и, срока на годност, указания за употреба и информацията да бъде на български език или с популярни символи. Информацията да не е подвеждаща. Ако стоката не позволява етикиране, инфо да бъде дадена чрез съответен документ.
Трето правно средство е рекламата. До скоро нормите за рекламирането бяха в ЗЗП след това се отмениха и се прехвърлиха в З. за защита на конкуренцията.глава Забрана за нелоялна конкуренция. В нея се съдържат правилата, които установяват забрана за заблуждаваща и сравнителна реклама. Заблуждаваща – подвежда или може да подведе лицата и да повлияе на тяхното икономическо поведение, подвеждайки ги за качествата които притежава стоката или съответната услуга, която се предлага. Сравнителна – идентифицира конкурента или предлаганите от него стоки и услуги. Сравнителната е допустима когато не води до дискредитиране на конкурентите, до объркване на рекламодателя или предлаганите от него стоки с друг производител или търговец.
Четвърто – чрез даване на указания за употребата на стоките. Даването на указание се налага когато стоката е опасна или ползването и изисква специални технически познания или умения. Изрично е предвидено за вносните стоки да има указание на български език.
Пето – обозначаване цената стоките и услугите. Цените предварително да бъдат поставени в близост до стоката, а когато са в каталог – най-близо до стоката за която се отнасят. Да бъдат в левове. Цената да не въвежда в заблуда потребителя.
2. право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
В ЗЗП има указания. Най-напред се реализира чрез предвидени превантивни мерки, които да прехождат пускането на стоките на пазара и дори мерки които имат за цел да се спре предлагането на опасни – проби, мостри, рекламации. За търговците е установено задължение да водят регистър на рекламациите – да се направи анализ за опасни признаци на стоките.
Друго правно средство – дейността на контролните органи, като такива са предвиден в ЗЗП – комисията за защита на потребителите, в закона за храните, закона за здравето. Тези органи са упълномощени да извършват проверки, да съставят констативни актове. Да уведомяват потребителите за опасни стоки на пазара., да налагат принудителни мерки, когато на пазара са пуснати опасни стоки – временно спиране доставката на определен вид стоки. Забрана за извършване на определени стоки, изтегляне на стоки от пазара, изземване на стоки от потребителите, унищожаването им, затваряне на обекти. Тези органи могат да налагат и административни санкции.
3. право на защита на икономическите им интереси
Средства – чрез защита от нелоялни търговски практики. За такива се считат които противоречат на принципа за добросъвестност, в разрез са с професионалната компетентност и етика, практики които са насочени към определени групи лица и имат за цел да влияят върху тяхното поведение, за да закупят стоката като приписват качества, които не притежават. Напр – заблуждаващи и агресивни търговски практики. Заблуждаваща – използва слабостите на определени групи лица(възраст,здраве) и придава на стоките такива качества, които те не притежават. Агресивна – налагат на потребителя, внушават му че той непременно влизайки в обекта трябва да закупи стоки или услуги без право на избор.
Забрана на неравноправните клаузи в потребителските договори – клаузи които нарушават еквивалентността в правата и задълженията. Закона обявява за нищожни такива клаузи ако са в общи условия.
Гаранциите. Продавачът има задължение да достави стока съответна на договора.
4. право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
Чрез уредена в ЗЗП обективна отговорност за вреди от дефектни стоки. Достатъчна е причинна връзка между дефекта на стока и настъпила вреда. Субективния елемент е правно ирелевантен.
5. право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
Чрез установената възможност на потребителите да подават сигнали до контролни органи, до общински органи, регионални поделения на КЗП. Това право се реализира и чрез дейността на помирителните комисии – те се учредяват със заповед на мин. на икономиката в съответни райони, той определя и техния състав (представители на сдружения на потребителите, на търговци, на работодатели). Пред тях се решават спорове – целта е да напътства двете страни да постигнат споразумение за уреждане на спора. Това право се реализира и чрез възможността потребителите да могат да предявяват искове пред съда – във връзка с гаранциите. Срока за отговорност е 2г.
6. право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
чрез дейността на сдруженията на потребителите. За дейността на едно такова сдружение и дали ще се счита за представително сдружение се съди и по кампании за обучение на потребителите за техните права.
7. право на сдружаване с цел защита на интересите им;
По ЗЮЛНЦ – да са независими политически и икономически. Дейността им освен в тяхната информационна дейност по отношение на потребителите участват и в дейността на държавни органи, също и някои от тях, които са определение като квалифицирани организации от мин. на икономиката и са представени в Е комисия могат да предявяват и искове за преустановяване на действия, които нарушават колективните интереси на потребителите.
8. право на представителство пред държавните органи
От техните сдружения – могат да подават сигнали, жалби, молби. Да предизвикват проверки. Сдруженията, предявявайки искове пред съда за нарушение колективни интереси, по същество осъществяват представителство. В ЗЗП е предвидено, че когато двама поне или повече потребителите са увредени от едни и същи стоки или услуги, то те могат да упълномощят сдружение да ги представлява пред съда.