6. Окръжен съд - структура и компетенции.

Окръжния съд разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела определени със Закон. Също съдът е втора въззивна инстанция по дела образувани по жалби/протести/ на прокурора срещу съдебни актове на Районните съдилища. Законът създава правна възможност Окръжният съд да разглежда и други дела възложени със Закон. При Окръжният съд се създават граждански, наказателни и търговски отделения, така нар.фирмени отделения, във връзка с разглеждане на дела между отделни търговски дружества, а също и за тяхното регистриране и съответните действия по нататък във връзка с тях. Отделенията се ръководят от Председателя и заместниците му, към Окръжния съд има и младши съдии. Окръжния съд има общо събрание, което се състои от всички съдии, в него участват и младши съдии и председателите на районните съдилища в рамките на района на действие на ОС, но със съвещателен глас/нямат паво на решаващ глас/. Общото събрание разпределя на две години веднъж/на всеки две години/ по отделения състава на съдиите, целта е да не се получи една дисквалификация на този съдийски състав. Общото събрание периодично обобщава практиката на ОС и Районните съдилища. Освен това това събрание разглежда периодично състоянието на правонарушенията, включително престъпността, обобщава опита по предотвратяването им и взема мерки за подобряване всъщност на превантивната дейност. Общото събрание на ОС дава мнение по проекти за тълкувателни решения на ВКС. И тук решенията на съда се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете на това събрание /квалифицирано мнозинство, не от общия брой на присъстващите, а от всички съдии/. ОС има и тази функция да ръководи и контролира дейността на Районните съдилища от неговия район като осъществява общоорганизационно ръковоство над тях, анализира тяхната практика, организира повишаването на квалификацията на районните съдии и извършва периодични ревизии на тяхната работа, вкл. и на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Председателят на ОС има функции идентични на Председателя на РС, но освен тях свиква съвещания за разглеждане на резултатите от ревизиите и проверките на Районните съдилища, а също организира подготовката на стажант-юристите. Компетентността на ОС се определя от процесуалните закони и специално във връзка с гражданските дела, ГПК установява главно следното: ОС разглежда искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 лева, с някои изключения-/напр.за вземания от труд над 10 000 лв. делата се гледа в РС, и дела за издръжка над 10 000 лв. пак се гледат в РС/. Също съдът разглежда искове за установяване или оспорване на произход. Също разглежда дела за прекратяване на осиновяване. Също дела за поставяне под запрещение или за отменяване на запрещението /когато едно лице не може поради вродени и придобити психични аномалии/ и някои други видове дела, които законите биха посочили от гледище на гражданските дела. НПК има изричен текст, който посочва подсъдността на наказателните дела, разглеждани от ОС като първа инстанция – това са престъпления против Републиката, делата за опити и умишлени убийства, случаите за убийства по непредпазливост при транспортните престъпления, всички смъртни случаи станали по непредпазливост и др. посочени в чл.28 от НПК.

НОВОСЪДЗАДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД разглежда административен характер дела освен тези, които изрично са подсъдни на ВАС вкл. като първа инстанция. Към Административния съд/АС/ също има младши съдии, функциите на Председателя на съда са в общи черти идентични на тези на РС, но в общото събрание участват само съдии. Общото събрание на съда се състои от всички съдии. Общото събрание разпределя на три гонини съдиите по отделения, ако такива са създадени и дава мнения пред ВАС по проекти за тълкувателни решения и постановления. Задължително е участието поне на 2/3 от общия брой на съдиите и решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.