5. Места и органи по изпълнение на наказанието лишаване от свобода

Наказанието ЛС се изпълнява според ЗИН в затвори (за лица навършили 18 г.) и в поправителни домове (до 18г.). според ЗИН могат да бъдат създавани и затворнически общежития . към затворите могат да се създават такива общежития от открит и закрит тип, а към поправителните домове само от открит тип. Те не са самостоятелни, а са под контрола на затворите и домовете. Те могат да бъдат откривани и закривани от министъра на правосъдието и по инициатива на главния директор на Главна дирекция по изпълнение на наказанието.
Затворите и затворническите общежития трябва да отговарят на определине изисквания по международни стандарти. Ако не са налице тези изисквания се назначава комисия, която може да закрие местата за изпълняване на наказанието.
Органите по изпълнението могат да се разделят на два вида:
• Специализирани – основна функция е изпълнение на наказанието ЛС
• Неспециализирани – основна функция е реализирането на наказанието, подпомагане на специализираните органи за ресоциализиране на осъдените или за изтърпяване на наказанието. Тук се включват Министерството на образованието, Министерство на здравеопазването ( има отношение като методически ръководи лечебна дейност в затворите). Цялата дейност на лечебните заведения са насочени къз запазване здравето на осъдените.
Прокуратурата, съдилищата и омбудсмана на България също се отнася към неспециализираните органи. Прокуратурата контролират комисиите, могат да посещават затворите и да се срещат с осъдените, да изискват всякаква информация. Прокурора дава задължителни предписания, които трябва да се изпълнят от затворническата администрация във връзка със законосъобразното изпълнение на наказанието. Осъществяват контрол за законосъобразност.
Съдиите могат да посещават местата за лишаване от свобода, да изискват информация и да дават указания и препоръки , но те не са задължителни за ръководителя на затвора . ако той прецени, че те са не целесъобразни той ги отнася до директора на Главна дирекция изпълнение на наказанието, които вземат окончателно решение.
Омбудсманът може да посещева затворите, да се среща с осъдените, да изисква информация, може да дава препоръки към Министъра на правосъдието, може да отправя предложения за закриване на места за ЛС, ако те не отговарят на международните стандарти.
Специализираните органи – ЗИН поставя на първо място Министърството на правосъдието, то осъществява контрол и ръководство на изпълнението на наказанието. Той може да издава подзаконови нормативни актове – наредби. Министърът на правосъдието има други футкции към отделни осъдени – да издава дисциплинарни наказания. Той може да делигира някои от своите правомощия на лица, които да следят изпълнението на наказанието.
Дирекцията „Изпълнение на наказанието ” е вторият орган. Началникът също може да издава подзаконови актове. Има функции за изпълнение на наказанието на отделни осъдени – дисциплинарни , които се обжалват пред административен съд; разрешение за брак в затвора.
Функциите на главния директор са да контролира и ръководи изпълнението на наказанието. Органът ,които изпълнява пробацията е пробационния инспектор. Началникън на затвора отговаря за цялата дейност на мястото за лишаване от свобода. Неговите правомощия са както върху някой служители, така и свързани с функционирането на затвора. Може да издава подзаконови нормативни актове, които са само за затвора, общежитията към тях и поправителните домове. Той има дисциплинарна власт може да наказва или да опрощава. Може да прави предложение за прекъсване на наказанието.
Всички органи се наричат пенитенциарна система.
Съвет по законодателството – друг специален орган. Това е държавен обществен орган, в които са включени представители от държавни и неправителствено организации. Състои се от щатни служители и пленарен състав. Той разработва методически въпроси свързани с изпълнение на наказанието и пробацията. Ръководител на съвета е заместник министъра на правосъдието.
Комисията по чл. 73 ЗИН - колективен орган, които взема решения чрез гласуване. Председател на комисията е началникън на затвора, членове на комисията са :
• Зам. Началника на зтвора
• Психолога
• Съдия от окръжен съд
Функиите са определени в чл. 74 ЗИН. Решенията могат да бъдат обжалвани пред Главна инспекция „Изпълнение на наказанието”.
В поправителните домове има поправителни органи т.нар. педагогически съвети. Задължително е ученето.