5. Потребителски правни отношения

СЪЩНОСТ
Възникват при употребяване на стоки за непрофесионални нужди от потребителски лица.
Те възникват преди още придобиването на стоки и ползването на услуги (преди пускането на стоките в обръщение и предлагането им на пазара). На този етап възникват преддоговорни отношения – при започване на преговори, рекламиране. Могат да се разграничат и публични отношения по вертикала, в които участват производители, търговци, вносители и държавни органи.
ВИДОВЕ
С оглед на вида – публично правни (вертикални); частноправни (хоризонтални).
С оглед на субекти – между частноправни субекти (договор за продажба, кредит); с участие на органи на изпълнителната власт. Частноправните са материалноправни отношение – биват преддоговорни; договорни; извъндоговорни с обезщетителен характер; извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове – пред помирителни комисии, които насочват и подпомагат спорещите страни да сключат договор за спогодба.
СТРУКТУРА
Предпоставки, субекти, предмет, обект
ОБЕКТ
Потребителската стока – в ЗЗП – движима материална вещ. "Стока" е продукт на трудова дейност. Електричеството, крайни изделия и съставни части. Потребителската стока може да представлява и селскостопански суровини и продукти, които не са минали през първична преработка. Лов, риболов.
Услугата - "Услуга" е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ или право на собственост. Услугата не се намира в служебни отношения с потребителя на услугата.
ПРЕДМЕТ. СЪДЪРЖАНИЕ
Субективните права и задължения на субектите могат да бъдат 2 вида: законови права и задължения и договорни права и задължения. Могат да са и преддоговорни.
Особено право при някои видове – правото на отказ на потребителя от сключен договор в определен срок - извън търговския обект, сключени от разстояние, при предоставяне на услуги. Без санкции.