5. Районен съд - структура и компетенции.

Районния съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Следователно тук подсъдността се определя по пътя на изключването, казва се че се гледа всичко с изключение на еди какво си. Съдът се ръководи от председател, който осъществява общо ръководство на съда, отговаря за неговата дейност и го представлява пред трети лица. Председателя изготвя годишен доклад за дейността и го изпраща на Председателя на Окръжния съд, за да бъде включен в годишния доклад на този Окръжен съд. Председателят също изготвя периодични справки, сведения, информация за хода на делата и ги изпраща на Висшия съдебен съвет /ВСС/. Също Председателят разпределя работата между съдиите и сам участва в съдебни заседания. Той прави предложения до Министъра на правосъдието за назначаване на държавни съдебни изпълнители и на съдии по вписванията. Той ръководи и контролира тяхната работа. Председателят също назначава и освобождава от длъжност служителите в съда. Председателят свиква и ръководи общо събрание на съда. Общото събрание на съда обобщава практиката на съда, периодично разглежда доклади за обобщаване на практиката. Също общото събнание разглежда и други текущи въпроси по организацията на работата. Общото събрание институционализирано /то не е неформално събиране на хората, а събиране по силата на закона/ като решенията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на събранието. Районния съд разглежда делата по принцип в състав от съдия и двама съдебни заседатели, а в други случаи еднолично от районния съдия, там където няма предвидени съдебни заседатели.