4. Субекти на потребителското право

Посочени са в ЗЗП – лицата, които участват като субекти в потребителските отношения – ФЛ, ЮЛ, д-вни органи (осъществяват контрол – комисия за защита на потребителите (към МИЕТ), министърът на икономиката, енергетиката и туризма, национален съвет за потребителска защита – консултативен орган към МИЕТ.
ПОТРЕБИТЕЛ
Потребителят е основният субект на ПП. С оглед на неговата защита се задейства всичко. В ЗЗП има допълнителни разпоредби и в параграф 13, т.1 се определя съдържанието на термина потребител:
- Потребителят е ФЛ;
- Той придобива стоки или ползва услуги за задоволяване на лични или семейни нужди, т.е. непрофесионални нужди;
- Той е краен потребител на определени стоки или услуги;
- Стоките и услугите, които придобива и ползва потребителят имат потребителски характер, не са предназначени за търговска или професионална дейност на съответните лица;
- Физическите лица потребители при придобиване на стоки и услуги действат извън своите търговски или професионални правомощия и дейности.
В закона се казва, че потребителят придобива стоки или ползва услуги. Под придобиване не се има предвид само закупуване, но и придобиване на стоки от близки лица за временно или постоянно ползване (ползване от член на семейството) и тези лица са потребители, ако претърпят вреди от вещта, макар и не те да са я закупили, те имат право да търсят обезщетение за вредите.
Когато придобита стока се ползва и за лични нужди, и за професионални нужди – зависи от доминиращото ползване – дали за лични или за професионални нужди.
Съществува тенденция за разширяване на услугите, които да се считат за потребителски като в техния кръг се отнасят и административните услуги в публичната сфера.
Особен вид потребители са и лицата ползващи медицински услуги.
Туристът – краен потребител на туристическа услуга – по специален закон.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
В няколко глави от ЗЗП се съдържа определение на производителя. Параграф 13, т.3:
- ЮФ или ФЛ;
- по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара;
- производител е ЮЛ или ФЛ, което се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
В глава безопасност и качество на стоките и услугите – друго определение – това е всяко лице, установено на територията на ЕО или на държава страна на Споразумението за европейското икономическо пространство, произвело или преработило стоката или лице, което е поставило свой отличителен знак, своята търговска марка, своето име върху стоката.
Представителят на производителя на територията на съответната държава, когато производителят има седалище в друга държава членка на общността също се счита за производител.
Всяко лице, което участва в реализацията на стоката.
В глава гаранции на потребителската стока се изтъкват същите признаци за производителя като се добави, че за производител се счита и вносителят на територията на ЕО.
Към производителя се приравнява вносителят.
Отговорност за вреди, причинени от дефектни стоки – това е всяко лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или произвежда по занятие суровини и съставни части включени в производството на други стоки. Също и лицето, което поставя свои отличителни знаци върху стоката. Също и вносителят. Вносител – лицето, което внася стоки с цел продажба, отдаване под наем, лизинг или използва всяка друга форма на разпространение. Обхванат е производителят на суровини, търговецът, който внася стоката.
ВНОСИТЕЛЯТ
Параграф 13 – "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, което внася стока на територията на Европейската общност като част от своята търговска или професионална дейност с цел стоката да бъде разпространена. В останалите глави вносителя=производителя.
ТЪРГОВЕЦЪТ
"Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. На някои места търгвоец=дистрибутор (който пуска стоките в обръщение).
ПРОДАВАЧЪТ
Това е търговецът.
ДОСТАВЧИКЪТ
"Доставчик" е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с крайния потребител. Сключва договори и с лица, които също са търговци – това не са потребителски отношения.
Участват и държавни структури.
ИЗВОДИ:
1. Към производителя се приравнява и лицето предоставящо услуги.
2. Субектите на ПП са частноправни субекти, изключение – при предоставяне на административни услуги, те се предоставят от административни структури.
3. Имаме пъстрота в използваните термини – в тях се влага различно съдържание. Най-широко съдържание се влага в понятието потребители.
4. Производител може да бъде лице, което произвежда; лице, представител на производителя; лице, което произвежда суровините, частите, което поставя своето име, марка. Към производител се приравняват вносители, други търговци.
5. Вносителят се определя като лице, което внася стоки на териториите на общността.
6. Едни от субектите действат по занятие, а другите (потребителите) встъпват в потребителски отношения за удовлетворяване на свои лични частни интереси.
В потребителските отношения участват и държавни структури. Тяхната дейност е по контрол и подготвяне на нормативни актове. Участват и сдружения на потребителите – ЮЛНЦ.