4. Съдилища - общи положения. Структура и правомощия.

Структурата на съдилищата е както следва:
РАЙОНЕН СЪД с председател, зам.председатели един или повече, съдии и общо събрание;
ОКРЪЖЕН СЪД с председател, зам.председатели един или повече, съдии, младши съдии, отделения /гражданско, наказателно, административно и фирмено отделения/ и общо събрание;
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД с председател, зам.председател, съдии, възможно е отделения да се създадат и общо събрание;
ВОЕНЕН СЪД с председател, зам.председатели, съдии, мадши съдии и общо събрание;
АПЕЛАТИВЕН СЪД с председател, зам.председатели, съдии, отделения и общо събрание;
ВОЕННОАПЕЛАТИВЕН СЪД – той е единствен в гр.София с председател, зам.председател и съдии;
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД /ВКС/ с председател, зам.председатели, съдии, колегии /наказателна, гражданска и др./, отделения към тях /специалицирани отделения/, общо събрание на колегиите и пленум;
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД /ВАС е с равно положение с ВКС/ с председател, зам.председатели, съдии, колегии, отделения към тях, общо събрание на колегиите и пленум.
Броят на съдилищата, съдебните райони които обслужват и седалищата им се определя от Висшия съдебен съвет. При противоречива съдебна практика на ВКС и ВАС могат да се издава тълкувателни постановления приемани от общи събрания на съдиите от съответните колегии. Също особено е че споровете за подсъдност между ВКС и ВАС се решават от съвместен състав от 3-ма представители на ВКС и 2-ма на ВАС.