40. Негативните отражения на глобализацията

Съвместното решаване на глобалните проблеми /общопланетарни/ като замисъл е една от най-значимите мегатенденции на съвременните международни отношения. Явлението глобализация, развиващо се през последните десетилетия, показа на практика, че наред с положителните елементи, произтичат и редица негативни отражения върху правата на човека, главно поради неравномерното разпределение на ползите между различните държави, а така също и вследствие на задълбочаването на неравнопоставеността между различните слоеве на населението в отделните държави. Негативните последици най-осезателно се чувстват по отношение на непрекъснатото нарастване на безработицата /нарушаването на правото на труд/, орязването на социалните и културните програми /предимно в бедните държави/, оскъпяване на здравното обслужване, прекратяване на програмите за изхранването на населението /т.е. нарушаването на социалните, икономическите и културните права/ и др.
През 1994 г. в Административния съвет на MOT е отчетено, че е налице повсеместна безработица и недостатъчно заплащане на труда, а социалното напрежение води до вътрешнополитическа нестабилност. В много държави групата на работниците представя документ “MOT no пътя на XXI век”, в който се отбелязва, че в света има “1.1 милиарда души, които живеят в условия на крайна бедност...неизброими безработни, вероятно между 100 и 200 милиона деца, които работят, често подложени на най-нечовешки форми на експлоатация...чудовищна дискриминация на жени и етнически групи”/ На проведената през 2000 г. в Швейцария /Женева/ Среща на високо ниво за социално развитие се отчита, че с ускорените темпове на глобализацията нараства разликата между бедните и богатите, между различните държави и между жителите на една и съща държава. Съгласно публикувания от Програмата за развитие на ПРООН “Доклад за развитие на човека” през 1999 г. богатството на тримата най-богати милиардери в света превишава съвкупния брутен национален продукт на всички най-слабо развити държави с 600-милионно население, а разликата между нивото на доходите между най-богатите и най-бедните държави /една пета/ през 1960 г. е било 30:1, а през 1997г. тази разлика е вече 74:1. Общоприето е мнението, че отрицателните ефекти на глобализацията дават негативно отражение главно върху упражняването на социалните, икономическите и културните права.
На съвременния етап, международната общност, правителствените и неправителствените организации не са достатъчно активни, за да се решат негативните последствия на глобализацията.