3. Същност и видове органи за външните отношения на държавите

1. Същност. Органите за външни отношения са държавни органи, които осъществяват външните отношения на една държава с другите държави и с международните организации, представляват правата на държавата като субект на международното право, защитават интересите й и интересите на нейните граждани и юридически лица в международните отношения.

2. Видове. Органите за външни отношения могат да бъдат разделени на:
а) вътрешнодържавни органи за външни отношения: парламенти, държавни глави, правителства, ръководители на правителства, ведомства на външните работи и др.;
б) задгранични органи за външни отношения, които от своя страна се разделят на:
 - постоянни задгранични органи за външни отношения: дипломатически представителства, консулства, търговски представителства, постоянни представителства на държавите при международни организации;
 - временни задгранични органи за външни отношения; делегации на държавите на международни конференции, на сесии на органи на международни организации, например на сесия на Общото събрание на ООН.

Структурата и обемът на правомощията на органите за външни отношения се определят от националното законодателство на всяка държава и от нормите на международното право.