3. Принципи

Основни правни идеи въз основа ,на които се формира наказателно изпълнителната политика на държавата. Основните принципи са определени в Закона за изпълнение на наказанията. Биват общи (изобщо за правото) и специфични. Общи- законност ,
върховенство на закона , равенство пред закона, хуманизъм. Специфични:
1.на диференциран и индивидуализиран подход при изпълнение на наказанието;
2.на демократизма;
3.за участието на все по-голям брой обществени и неправителствени организации в дейността по изпълнение на наказанията лишаване от свобода;
4.на прогресивната система;
Принцип на законността –задължение на всички държавни органи, неправителствени органи ,ФЛ и ЮЛ да използват точно разпоредбите на закона. В НИП има много по голяма значение от това в НП. Не спазването на разпоредбите може да доведе до неспазване на начините за изпълнение на наказанието. Неспазването може да доведе до различни практики в изпълнението на наказанието лишаване от свобода.Спазването на този принцип изисква няколко предпоставки:
1.максимално трябва да са уредени в закона правата и задълженията на лишените от свобода и дейностите, които могат да повлияят върху правното положение на осъдения.
Не е редно тези трайни отношения да се уредят от подзаконов нормативен акт.,той може само да ги до уреди;
2.възможността на лицата изтърпяващи наказание да бъдат информирани за закона и подзаконовия нормативен акт, да познават нормативните актове, въз основа на които се изпълняват наложените наказания (административни и съдебни защити и законодателната дейност и актовете на затворническата администрация). Тази възможност е уредена в ЗИН още от момента на настаняване.
Друга страна на този принцип:
1.и затворническата администрация трябва да спазва реализирането на всички права на осъдения ;
2.осъденият трябва съзнателно изпълнява задълженията си. В този смисъл законово нарушение ще бъде ,ако затворническата администрация разреши на затворник да получи 3 вместо полагащи му се 2 хранителни порции на месец. В същото време нарушение има ако не му дадат 2 , а 1 порция – подходът при изпълнението на наказанието трябва да е максимално еднакъв.
Принцип на справедливостта- съответствие между нарушение и наложено наказание.
Донякъде е свързан с принципа на хуманизма. Тежестта на изпълнението на наказанието трябва да съответства на наказанието наложено с присъдата.
Принципът на хуманизма се отдалечава от общественото очакване за наказване и справедливост.
Принцип на демократизма-участието на различни органи; контрол върху държавата по налагане на наказанията. Има няколко аспекта:
1.участието на различни органи- включване на колкото се може на обществени и държавни органи , които при реализиране на държавната репресия , така и по отношение на други съпътстващи дейности ….изпълнение на задълженията на лишените от свобода. Органи ,които участват в наказателно изпълнителните дейности са такива са Министерството на здравеопазването, Министерството на образувание и науката. В тази допълнителна дейност участват общините чрез наблюдателните си комисии –подпомагане на лишените от свобода , на освободените, намиране на жилище и т.н.
Могат да участват и трудови колективи – да подпомагат като реализират различни програми свързани с образованието, поправяне и възпитание, т.е. чрез социално въздействие.място в тази дейност имат и неправителствените организации с техните контролни действия. Имат достъп до различни конвенции- за защита правата на лицата. Така могат да контролират социалната дейност в местата за изтърпяване на наказанията:
2.голяма част от административните решения (актове засягащи правният статут на осъдените лица ) се вземат от колективни органи чрез гласуване – Комисията по изпълнение на наказанията. Участват представители на затворническата администрация ;съдия от окръжния съд по местонахождение на затвора. На заседанието присъства прокурор от окръжна прокуратура и председателя на пробационната служба.
3.самите лишени от свобода изграждат предвидените в закона т. нар. самодейни органи, които до някъде може да се каже ,че осъществяват контрол върху дейността на затворническата администрация .Иначе и оказват съдействие –при организиране на свободното време на лишените от свобода