3. Българското потребителско право

Първият потребителски закон – 1999-2005. 2005 – приет е вторият потребителски закон – Закон за защита на потребителите. Това е общият потребителски закон, който е кодифициращ закон, тъй като съдържа общи правила, които уреждат потребителската защита и също така правила, които уреждат различни договори. Договори от разстояние; договор за недвижим имот през фиксиран период от време; договор, сключен извън търговския обект. Съдържа правила за неравноправните клаузи.
Отделни потребителски закони. Закон за потребителския кредит, З. за предоставяне на финансови услуги от разстояние, З. за туризма.
Субсидиарни източници – гражданското и търговското законодателство – ЗЗД, ТЗ, Кодекса за застраховане.
Принципите на потребителското право – принципът, че когато в потребителски договор има неясни разпоредби, те се тълкуват в интерес на потребителя.
Принципи на БГ ПП – извличат се от ЗЗП и др. Разграничават се конституционни принципи:
- правото на потребителска защита е конституционно право на потребителите;
- правото за потребителска защита се упражнява на държавно ниво;
- потребителската защита трябва да се осъществява с актове на ниво закони. Чл. 19, ал. 2
Общи принципи на потребителското право, които се извличат най вече от ЗЗП:
- Потребителската защита трябва да се осъществява във всеки един отрасъл във всяка една дейност на органите на изпълнителната власт;
- Забраната за ограничаване правата на потребителите, предоставени им от законите;
- Обявяване за недействителни всички уговорки с които предварително се ограничават, изключват права на потребителите;
- Обявява се за недействителен отказът от права, предоставени от ЗЗП;
- Недействителна е всяка клауза, която изключва прилагането на ЗЗП или закон на друга държава-членка на ЕС. Когато характерът на спора или съответни норми препращат към норми на тези държави;

Извличат се и от други отрасли и области в които възникват отношения с потребителски характер.
Нормите на потребителското право могат да се подредят по различни критерии:
- Обща част – нормите и се съдържат предимно в ЗЗП. Това са нормите, които установяват принципите на ПП, нормите, които уреждат основните права на потребителите, нормите, които установяват задължения за производители и търговци при пускане на стоки в обръщение и нормите, които установяват права на потребителите. В тази част се съдържат и нормите, които уреждат неравноправните клаузи в потребителските договори и последиците от тях. В общата част са обхванати и правилата, които уреждат правния статут на държавни органи, изпълняващи функции за потребителска защита – техните правомощия, актове които могат да издават.
- Специалната част – нормите, които уреждат отделните видове потребителски договори – туристически, потребителски кредит, договори от разстояние. Нормите, които уреждат реда за решаване на потребителски спорове – главно извънсъдебното решаване чрез помирителните комисии. В тази част се съдържат и нормите които уреждат отговорността на производители, вносители и търговци за дефектни стоки, пуснати на пазара.