39. Съвет на балтийските държави

Предложението за създаване на Съвета на балтийските държави е направено през 1991г. по време на среща на външните министри на Дания и Германия с оглед осигуряването на всеобхватна институционна рамка за оказване на икономичес¬ка помощ от скандинавските страни и Герма¬ния на трите балтийски държави (Естония, Латвия и Литва), Полша и Русия. По време на срещата на външните министри на Германия, Дания, Естония, Латвия, Литва, Норвегия, Пол¬ша, Русия, Финландия, Швеция и член на Евро¬пейската комисия, проведена в Копенхаген на 05.03.1992г., първоначалното предло-жение е разширено съществено, като са вклю¬чени и други области на сътрудничество - околна среда, образование и транспорт. Срещата приключва с приемането на Копенхагенската декларация, с която се учредява Съ¬ветът на балтийските държави. През 1995г. Исландия се присъединява към Съвета като пълноправен член, с което държавите, представени в Балтийския съвет стават 11 плюс Европейската комисия. Великобритания, Ита¬лия, САЩ, Украйна, Франция, Холандия и Словакия имат статут на наблюдатели.

Структура
Правителствените ръководители провеждат неформални срещи, които не са на определен интервал, за да дадат цялостна политическа насока на процеса на сътрудничество. Вън¬шните министри (плюс член на Европейската комисия) се срещат веднъж годишно под пред¬седателство, променящо се ежегодно на ротаци¬онен принцип. При необходимост се провеждат срещи на ресорните министри, по тяхно решение. Ко¬митетът на старшите служители, състоящ се от високопоставени представители на минис¬терствата на външните работи и на Европей¬ската комисия, служи като дискусионен фо¬рум. Под ръководството на Комитета функци¬онират три работни групи - работна група по подпомагане на демократичните институции, работна група по икономическо сътрудничес¬тво и работна група по ядрена безопасност и радиационна защита. На 20.10.1998г. е открит официално постоянен международен секретариат в Стокхолм. Постигнат е успех в областта на икономичес¬кото сътрудничество по опростяването на митническите процедури и преминаването на границите, както и по проекти по регионал¬ния транспорт и енергетика. Предприети са и инициативи относно безопасност на кора-боплаването, защитата на морската среда, ин¬формационните технологии и опазваето на околната среда. Освен с Европейския съюз (ЕС) Съветът на балтийските държави развива близки връзки и с Организация за икономическо сътрудничество и развитие и други европейски организации.