38. Северен съвет / северен съвет на министрите

Двете организации осъществяват официални¬те консултации и сътрудничество между за¬конодателните органи и правителствата на скандинавските страни по въпроси от общ интерес. Северният съвет е форум за междупарламентарно сътрудничество, създаден въз основа на споразумение, сключено на 16.03.1952г. от министрите на външните работи на Дания, Исландия, Норвегия и Швеция на среща в Ко¬пенхаген. Споразумението, влязло в сила на 12.02.1953г., създава консултативен орган за икономическо и социално сътрудни¬чество, който се състои от делегати, избрани от парламентите на страните членки. През 1955г. към споразумението се присъединява и Финландия. На 23.03.1962г. 5-те скан¬динавски страни подписват договор за сът¬рудничество (Договор от Хелзинки) по иконо¬мически, социални, културни, правни въп¬роси и въпроси на комуникациите; няколко пъ¬ти Договорът е изменян и допълван - през 1971г, 1974г., 1983г., 1985г. и 1993г. Сътрудничеството между северноевропейските държави води до създаването на паспортен и митнически съюз, както и на единен пазар на труда след 1954г. Необходи¬мостта да се съсредоточат и институционализират общите усилия в редица сфери води до подписване от петте държави през 1971г. на Договор за културно сътрудничество, допъл¬нен през 1983г. и 1985г. Северният съвет на министрите, създаден през 1971г. като форум за междуправител¬ствено сътрудничество, е отделен орган, който взема самостоятелни решения; съставът му варира според характера на обсъжданите въпроси - култура, образование, околна сре¬да. По тази причина съществуват няколко формати на Съвета на министрите. Понастоящем негов Генерален секретар е Халдор Асгримсон.
 Структура
Северният съвет, ръководен от Президиум, провежда редовни годишни сесии от 1996г. насам. Се¬верният съвет се състои от 87 делегати, избирани от и измежду депутатите в съответните парламенти на държавите член¬ки. Различните партии са пропорционално представени на базата на участието им в на¬ционалните парламенти. Осигу¬рено е представителство на автономните области Гренландия, Фарьорските острови и Аланд в рамките съответно на датската и фин¬ландската делегация. През 1994г. са допуснати наблюдатели от местните парламен¬ти на Финландия, Норвегия и Швеция. В рамките на Северния съвет на министри¬те повечето минис¬три обикновено се срещат със съответните си колеги два пъти годишно. Министрите на отбраната и външните работи заседават из¬вън официалните рамки на Съвета на минис-трите. Официалните решения, приети с еди¬нодушие от министрите, са непосредствено обвързващи за страните членки във всички случаи, в които не се изисква ратифициране от националните парламенти. Северният съвет и Северният сьвет на ми¬нистрите имат отделни секретариати, като и двата се намират в Копенхаген. Сек¬ретариатът на Северния съвет на министрите упражнява надзор над скандинавските инсти¬туции и отговаря за общото ръководство на информационните офиси, намиращи се в Санкт Петербург, Калининград, Рига, Вилнюс и Талин. Размерът на приноса на всяка държава към бюджета на Северния съвет на министрите се определя пропорционално на съответния бру¬тен национален продукт; редица форми на сът¬рудничество се финансират директно от дър¬жавните бюджети. Скандинавското сътрудничество се развива през годините посредством създаване на голям брой спе¬циализирани институции и други постоянни ор¬гани и изпълнение на общи програми и проек¬ти. Скандинавската инвестиционна банка е основана през 1975г. за осигуряване на фи¬нансиране и гаранции на инвестиции и износ, със специална насоченост към енергетиката, металообработващата и дървопреработвателната промишленост. По¬лагат се усилия за по-тясно координиране на националните политики в икономическата, финансовата, търговската, социалната, кул¬турната и научната сфера, въпреки пълноп¬равното членство на Дания, Финландия и Швеция в Европейския съюз, на Исландия и Норвегия - в Европейската асоциация за сво¬бодна търговия, и на Дания, Финландия, Нор¬вегия и Швеция - в Съвета на прибалтийските държави. Активното насърчаване и подпо¬магане на връзките в областта на образова-нието, културата и науката е допринесло за повишаване на националните стандарти в страните членки. Други сфери, в които успеш¬но се реализират съвместни програми и про¬екти, са транспортът и съобщенията, социал¬ните грижи, контролът на злоупотребата с нар¬котици, здравеопазването и екологията. По различни въпроси Северният съвет и Се¬верният съвет на министрите си сътрудничат с други регионални организации. Въз основа на споразумение, сключено през 1992г., Скандинавският съвет е развил тесни врьзки с Балтийския съвет., от 1993г. е установено сътрудничес¬тво с Русия в рамките на Евро-арктическия съвет за Баренцово море.